เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 597 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Program) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ในวันดังกล่าว อาจารย์ ดร. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฯ ณ ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น เป็นโครงการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย การใช้ยา การบริหารงานสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางเภสัชศาสตร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ดังนี้
1. Ms. Rattana Manivong
2. Ms. Lamphai Vongsoung
3. Ms. Alivan Nouanmany
4. Ms. Phonevilay Damphachan
5. Mr. Boualiane Norchaleune
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 15 วินาทีที่แล้ว
ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 54 วินาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015