เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว ประจำปี 2561

อ่านแล้ว 828 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (Pharmacy Program) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. ในวันดังกล่าว อาจารย์ ดร. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฯ ณ ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

สำหรับโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น เป็นโครงการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย การใช้ยา การบริหารงานสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางเภสัชศาสตร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเภสัชกรจากหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ดังนี้
1. Ms. Rattana Manivong
2. Ms. Lamphai Vongsoung
3. Ms. Alivan Nouanmany
4. Ms. Phonevilay Damphachan
5. Mr. Boualiane Norchaleune
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015