เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลปฐมนิเทศโครงการ Buddy PY

อ่านแล้ว 440 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “Buddy PY ทักทายเพื่อนเภสัช” เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 403 อาคารราชรัตน์ โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2-5 เข้าร่วมโครงการรวม 26 คน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในคณะฯ กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา รวมทั้งทักษะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเปิดโลกทัศน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสากล
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015