เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะฯ และทรงเจิมป้ายอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร

อ่านแล้ว 956 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.40 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทรงเจิมป้ายอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร และทรงประทานของที่ระลึกแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ ดร. ภก. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ’50 ปี แห่งการพัฒนา เภสัชฯ มหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยและแนวทางในอนาคต’ นอกจากนี้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ’ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร บูรพคณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ’50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน’ ภายใต้คำขวัญ ’50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน’ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พญาไท ภายใต้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2510-2514 เพื่อเพิ่มการผลิตเภสัชกรตอบสนองการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้น ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้จึงเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะฯ จึงจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ พิธีเจิมป้าย “อาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร” เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการระลึกถึงคุณูปการของบูรพคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสื่อสารให้กับศิษย์เก่าและบุคลากรในวงการเภสัชกรรมรับรู้ถึงการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นย้ำที่การพัฒนาที่สำคัญของคณะฯ และบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณสุขและผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทย รวมทั้งการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินซีกับโรคเกาต์ 2 วินาทีที่แล้ว
จอประสาทตาลอก (Retinal detachment) 6 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015