เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ

อ่านแล้ว 983 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561  
เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ ’Innovation in Pharmaceutical Sciences & Clinical Use of Drugs & Health Products’ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. ภก. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการดังกล่าว

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และบทบาทของวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้เภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพ สามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและศาสตร์รูปแบบใหม่ต่าง ๆ ในการปรับเข้ากับการทำงานของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้นำวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ดร. ภก. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ ’ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0’ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษในหัวข้อ ’บูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพในอนาคต’ นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ’นโยบายการประกันสุขภาพแห่งชาติ : สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต’ และ Prof.Aliasger K. Salem จาก College of Pharmacy, University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษในหัวข้อ ’Future Landscape of Pharmaceutical Innovation’ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังมีการเสวนาหัวข้อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจตลอดทั้ง 2 วันของการประชุม อาทิ นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร นวัตกรรมในการพัฒนาระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ นวัตกรรมเภสัชศาสตร์เพื่อการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาระบบสาธารณสุข นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนและชีววัตถุ นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นต้น

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการนำเสนอศาสตร์ทางเภสัชกรรมสำหรับอนาคตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมในรูปแบบบูรณาการสำหรับอนาคต (Cutting Edge Pharmaceutical Sciences & Innovative-integrative Practice) โดยคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพดีเด่น รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญที่เป็นผู้นำด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ของคณะฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการเภสัชกรรมและสังคม รวมไปถึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาต้านมะเร็ง 5 วินาทีที่แล้ว
สารบำรุงตาจากพืชมีสี 21 วินาทีที่แล้ว
นิ่วน้ำลาย 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015