เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะฯ

อ่านแล้ว 781 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ รางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัล ’เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ’ และ 2) รางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ’ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์ 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร และ 3) รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์ รวมไปถึงผู้ได้รับรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ รวมจำนวน 27 ท่าน ดังนี้
1. ภก.ปราโมทย์ ชลยุทธ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
2. ภญ.อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
3. รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3)
4. ภก.ชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4)
5. ดร.ภก.พิศาล จันทฤทธิรัศมี (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4)
6. ภญ.พัชรา คูถิรตระการ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5)
7. ภก.วิพิน กาญจนการุณ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5)
8. รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6)
9. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7)
10. ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7)
11. ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7)
12. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8)
13. รศ.ดร.ภญ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9)
14. รศ.ดร.ภญ.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9)
15. ผศ.ดร.ภก.วันชัย สุทธะนันท์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10)
16. ภก.ศุภชัย สายบัว (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10)
17. ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10)
18. ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11)
19. ภก.สุวิทย์ วังพัฒนมงคล (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11)
20. ภก.ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14)
21. ภญ.สุวรรณี ศรีธัญญะโชติ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14)
22. ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16)
23. ภก.บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16)
24. ภญ.อมร พุฒิพิริยะ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17)
25. ดร.ภก.เอกภพ วิรุฬห์ชาตะพันธ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18)
26. ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21)
27. ภก.จตุพร ทองอิ่ม (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23)

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ’ และ ’เพชรเภสัชมหิดล’ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบความสำเร็จในการทำงานไม่ว่าจะในหรือนอกวงการวิชาชีพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้างในภาครัฐหรือเอกชน โดยรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณอาจารย์อาวุโสของคณะฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานให้คณะฯ ตั้งแต่ยุคต้น รวมทั้งเป็นผู้สร้างคุณูปการให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมด้วยผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในวงการวิชาชีพอย่างกว้างขวางในระดับประเทศหรือนานาชาติ โดยยังให้ความเกื้อกูลต่อคณะฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และรางวัล ’เพชรเภสัชมหิดล’ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเภสัชกรรุ่นหลัง รวมถึงศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 วินาทีที่แล้ว
อันตรายจากการสัก 1 นาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015