เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและทักษะทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)

อ่านแล้ว 145 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและทักษะทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประสานการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกัน และการสอบ PLE-CC1 ของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2561” ณ ห้องประชุม 207 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกันของคณาจารย์ที่สอนรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระรอง ชินวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการสอบ PLE-CC1 ของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2561 เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจในข้อกำหนด โครงสร้างข้อสอบ และเกณฑ์ต่างๆ ของสภาเภสัชกรรมที่ใช้ในการสอบ PLE-CC (Pharmacy License examination – core competency) 2 ประเภทคือ PLE-CC1 หรือ MCQ และ PLE-CC2 หรือ OSPE.
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 13 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015