เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

อ่านแล้ว 318 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์ลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์ เข้าร่วมใน ’งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10’ ซึ่งส่วนงานทั้ง 9 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมจัดงานนี้ขึ้นโดยในปี 2562 นี้มีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสนามข้างอาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ทั้งนี้ งานกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015