ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2552
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Analgesic, Antioxidant and acute toxicity properties of Ginger Rhizomes extract.
Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Itharat A, Suvittayavat W, Thirawarapan S. 5th International Symposium on the Family Zingiberaceae, July 6-9, 2009 Xishuangbanna, China. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
2
Antioxidant property of a Thai traditional formula for longevity.
Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Peungvicha P, Nakornchai S, Luanchoy S, Tiangkul S. 57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, August 16-20, 2009, Geneva, Switzerland. ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวิทยา.
3
Comparative study on composition and antioxidant properties of anthraquinone-containing Thai and Serbian lichens.
Gritsanapan W, Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2009), 14-16 January 2009. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานคลังและพัสดุ.
4
Development of antidandruff herbal shampoo.
Gritsanapan W, IRPUS Exhibition 2009, 26-29 March 2009 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานคลังและพัสดุ.
5
In Vitro anti-acne inducing bacteria of mangosteen fruit rind extract gel.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานคลังและพัสดุ.
6
In vivo bioequivalence study of 10 mg olanzapine tablets in healthy Thai volunteers.
Chatsiricharoenkul S, Niyomnaitham S, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Basic & Clinical pharmacology & Toxicology/9th Congress of the Eropean Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 2009;105: 102-102 Suppl. 1 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ. IF=2.073 Indexed in=ISI-WOS,
7
Standardization of Senna alata leaf extracts.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานคลังและพัสดุ.
8
Up regulation of mRNA level of low density lipoprotein receptors in HEP G2 cells treated with water extract of Moringa Oleifera Lam. Leaves.
Chumark P, Pongrapeeporn K, Sanvarinda Y, Phornchirasilp S,Khunawat P, Phivthong-ngam L. Atherosclerosis 2009; Suppl.10(2): e1449 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=4.601
9
Up regulation of MRNA level of low density lipoprotein receptors in HEP G2 cells treates with water extract of Moringa Oleifera LAM. Leaves.
Chumark P*, Pongrapeeporn K, Sanvarinta Y, Phornchirasilp S, Khunawat P, Phivthong-ngam L. XV International Symposium on Atherosclerosis 2009, June 14-18, 2009, Boston, USA. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
10
Variability of free radical scavenging activity and total flavonoid content in young flowers of Siamese neem tree in Thailand.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานคลังและพัสดุ.
11
Variation of anthraquinone glycoside in Cassia fistula leaves in Thailand.
Gritsanapan W, International Herbal Conference-2009, 26-28 February 2009, India. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานคลังและพัสดุ.ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Grafting nicotinic acid on biodegradable polymer type (poly(-caprolactone)) by “Click” reaction.
Junyaprasert VB, The 4th World Congress on Regenerative Medicine – Current Regenerative Medicine 2009, 12-14 March 2009 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ.
2
Microbiological assessment of Thai traditional medicines.
Mabumrung J, Ruangwises N, Tantimavanich S, Wuthi-udomlert M. The 8th NRCT_JSPS Joint seminar Innovative research in natural products for sustainable development Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. 2009 : 249-250. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา.
3
ยาต้านมะเร็งจากสมุนไพรไทย.
รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล, การประชุมวิชาการเภสัชกรรม 25-26 เมษายน 2552 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015