ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2558
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Adverse Drug Events Identified by Thai ADEs Trigger Tool in Hospitalized Patients in Thailand.
Paiboonvon T, Tragulpiankit P, Viriyakul N, Iamchoo W, Promtasarn K, Sangviroon A Drug Safety 2015; 38(10): 1018-1018 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.824 Indexed in=ISI
2
Association analysis of Cytochrome P450 Polymorphisms in Phenytoin induced Severe-Cutaneous Adversr Reactions (SCARS) in Young Epileptic Patients.
Suvichapanich S, Jittikoon J, Wichukchinda N, Nakornchai S, 53rd of Kasetsart University annual Conference. February 3-6, 2015. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา, งานคลังและพัสดุ.
3
Association analysis of Cytochrome P450 Polymorphisms in Phenytoin induced Severe-Cutaneous Adversr Reactions (SCARS) in Young Epileptic Patients.
Suvichapanich S, Jittikoon J, Wichukchinda N, Nakornchai S, 53rd of Kasetsart University annual Conference. February 3-6, 2015. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา, งานคลังและพัสดุ.
4
Evaluation of Thai and Narnajo’s Algorithm for Assessing Routine Pharmacovigilance Case Reports Using WHO-UMC Causality Assessment Criteria as Reference.
Suwankesawong W, Sriphiromya P, Tragulpiankit P, Phetcharat C, Sornsrivichai V, Pokhagul P. Drug Safety 2015; 38(10): 1019-1020 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.824 Indexed in=ISI
5
Formation and stability of curcumin nanoemulsions prepared by phase inversion temperature method.
Jintapattanakit A*, Revadee Liam-or, Maneejansook S, Junyaprasert V. 1st European Conference on Pharmaceutics Drug Delivery. REIMS, FRANCE, 13-14 APRIL, 2015. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
6
Immortalized hepatocyte-like cells derived from human mesenchymal stem cell allow complete propagation of hepatitis C virus.
Sa-ngiamsuntorn K*, Wongkajornsilp A, Phanthong P, Borwornpinyo S, Hongeng S. ISSCR 2015 Annual meeting, 24-27 June, 2015 at the Stockholmsmassan Convention Centre, Stockolm, Sweden. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี.
7
Knowledge About Adverse Drug Reaction and Reporting Among the Healthcare Professionals in Bhutan.
Dorji C, Tragulpiankit P, Riewpaiboon A, Tobgay T. Drug Safety 2015; 38(10): 946-946 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.824 Indexed in=ISI
8
Patterns of Spontaneously Reported Adverse Drug Reaction in Bhutan.
Dorji C, Tragulpiankit P, Dema N. Drug Safety 2015; 38(10): 981-981 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.824 Indexed in=ISI
9
Prescribing patterns and evaluation of appropriateness of combination of cox-2 inhibitors and proton pump inhibitors for pain management.
Suansanae T, Jenphotjanasunthorn S, Phanthong P, Peradhamanon P, Chindavijak B. International Journal of Clincal Pharmacy 2015; 37(1): 260-261. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.348 Indexed in=ISI
10
Prevalence of Idiopathic Inflammatory Demyelinating Central Nervous System Disorder in Thailand.
Prayoonwiwat N, Apiwattanakul M, Pasogpakdee P, Siritho S, Chanatittarat C, Chaikledkaew U. Multiple sclerosis journal 2015; 21(6): 824-824 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.882 Indexed in=ISI
11
The Quality of Life in Thai Patients with Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders.
Siritho S, Pasogpakdee P, Apiwattanakul M, Prayoonwiwat N, Chankrachang S, Chanatittarat C, Chaikledkaew U. Multiple sclerosis journal 2015; 21(6): 825-826 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.822 Indexed in=ISIผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Antibacterial Evalution of Ethyl Acetate Extract of some Actinomycetes isolated from thai Terrestrial Environment.
janthavorn M, Nukoolkarn V, Thawai C, Chongruchiroj S, Pratuangdejkul J*. 34th The national Graduate Research Conference, Graduate School Khon Kaen University. 27 Match 2015. 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
2
Application of the VMI system at pharmacy departmeny, Ramathibodi Hospital.
Osirisakul N*, Sooksriwong C. 4th WMS Management Research National Conference. 8 may 2015, โรงแรมวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Association analysis of Cytochrome P450 Polymorphisms in Phenytoin induced Severe-Cutaneous Adversr Reactions (SCARS) in Young Epileptic Patients.
Suvichapanich S, Jittikoon J, Wichukchinda N, Nakornchai S, 53rd of Kasetsart University annual Conference. February 3-6, 2015. ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา, งานคลังและพัสดุ.
4
Comparative analysis of tacrine induced parkinsonism in rodent species using a force plate actimeter.
Shrestha S, Phornchirasilp S, Thisayakorn K, Nakornchai S. The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET), December 2-4, 2015. Bangkok, Thailand. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
5
Comparative Evaluation of LAL Kinetic Turbidimetric and Recombinant Factor C Methods for Measuring Endotoxin in Intravenous Pharmaceutical Products.
Pompothin S, Thaunsukon P, Nosoongnoen W, Saraya S, Chongruchiroj S, Pratuangdejkul J*. The 37th congress on pharmacology of thailand. 28-30 May 2015, 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา.
6
Determination on Antioxidant Capacity and TLC Analysis of Ten Thai Russula Mushroom Extracts.
Jaengklang C, Jarikasem S, Sithisarn P, Klungsupya P*. The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine at Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, January 28-30, 2015 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
7
Development of high-performance liquid chromatoghaphy mass spectrometry for determination of purines and uric acid in thai vegetables.
Rukdee N, Rojsanga P, Phechkrajang C*. Innovative Chemistry for Sustainablity of the AEC and Beyond. 21st-23rd january 2015 Amari Watergate hotel, bangkok, thailand ผลงานจาก: งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, ภาควิชาเภสัชเคมี.
8
Development of Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Rapid Detection of blactx-m1 Gene in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae.
Thuengern A, Nathasuwan S, Wiwat C, Thirapanmathee K. 34th The national Graduate Research Conference, Graduate School Khon Kaen University. 27 Match 2015. 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
9
Drug Release from Acetaminophen Strip.
Yodtaeng N*, Lawanprasert P, Srisukh V. 34th the National Graduate Research Conference. 27 march 2015, จังหวัดขอนแก่น ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาอาหารเคมี.
10
In vitro Anti-inflammatory Effects of Thai Herb Essential Oils.
Homnan N*, Wiwat C, Thongpraditchote S, Thirapanmethee K. 34th The national Graduate Research Conference, Graduate School Khon Kaen University. 27 Match 2015. 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา.
11
Leadership and Leadership Development for Head of Pharmacy Department: A case of hospitals under the Ministry of Public Health, Thailand.
Punyaprateep Y*, Anuratpanich L. วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4; 8 พฤษภาคม 2558, โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
12
Molecular Docking and Anti-acetylcholinesterase Activity of (N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4yl)methy)-4-hydroxy-3-methoxycinnamamide.
Dongyai S*, Kitphathi W, Saraya S, Sripha K, Pratuangdejkul J. 34th The national Graduate Research Conference, Graduate School Khon Kaen University. 27 Match 2015. 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชเคมี.
13
Protective effect of unripe Carica papaya aqueous extract on ultraviolet radiation-induced cell damage in HaCaT keratinocytes.
Surarak T, Phornchirasilp S, Nakornchai S, Wattanapitayakul SK*. The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET), December 2-4, 2015. Bangkok, Thailand. ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
14
Reactive Oxygen Species Scavenging Property of Unripe Carica papaya Fruit Extract.
Sanrattana W, Phornchiraslip S, Nakornchai S, Wattanapitayakul S*. 37th Congress on Pharmacology of Thailand, May 28-30, 2015 Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
15
Survival of Hepatocellular Carcinoma patients Receiving Transarterial Chemoembolization: Results from Systematic Reviews and Network Meta-Analysis.
Maneeon S, Chaikledkaew U*. The 5th national and International Graduate Study Conference 2015, July 16-17, 2015 at Princess maha Chakrit Sirindhon Anthropology Centre, Thailand 2015; ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015