ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2527
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Chemical constituents of Cassia timoriensis and Cassia grandis L.
Gritsanapan W, Tantiseawie B and Jirawongsri V J Sci Soc Thailand 1984; 10(3) : 189-190.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Hydroxyapatite dissolution rates in fluoride/dodecylamine solutions.
Cho PW, Fox JL, Pithayanukul P, Higuchi WI, J. of Colloid and Interface Sci, 1984; 99(1): 235-243.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ.
3
Pressor hyperreponsiveness in saline infused rabbits.
Sakamaki T, Johnson JA, Zeigler DW, Koivunen DG, Siripaisarnpipat S, Fowler WL, Jr., Payne CG. Hypertension 1984;6:503-10.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, งานคลังและพัสดุ.
4
Studied on Aristolochia II., Isolation and biological evaluation of constituents of Aristolochia indica roots for fertility regulating activity.
Che C, Ahmed MS, Kang SS, Waller DW, Bingel AS, Martin A, Rajamahendran P, Bunyapraphatsara N, Laukin DC, Cordell GA, Soejarto DD, Wijeslkera ROB, Fong HHS J Nat Prod 1984;47(2):331-341
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
5
Surfactant Technoloty, part 1: classification, structure, and properites of surfactants.
Pimolpan Pithayanukul Mahidol J Pharm Sci 1984; 11(2): 45-51.
ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015