ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2528
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A fast-acting humoral factor mediates pressor hyperresponsiveness in deoxycorticosterone salt rabbits.
Johnson JA, McMurray P, Siripaisarnpipat S, Zeigler DW Koivunen DG, Fowler WL, Jr., Payne CG. Proc Soc Exp Biol Med 1985;178:279-87.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, งานคลังและพัสดุ.
2
Effect of inflammation on the disposition of propranolol and antipyrine in the isolated perfused rat liver.
Chindavijak B, Belpaire FM, Bogaert MG. Naunyn-Schmiedeberg"s Arch Pharmacol 1985; 330: R12.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Pressor responsiveness to norepinephrine in rabbits with adrenal perturbations.
Siripaisarnpipat S, Johnson JA, Fowler WL Jr., Zeigler DW and Payne CG. J Hypertension 1985;3:89-98.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
4
Studies of zoapatle I. The extraction of zoapatle (Montanoa tomentosa) and the identification of 21- normontanol as the initial decomposition product of zoapatanol.
Marcelle GB, Bunyapraphatsara N, Cordell GA, Fong H HS J Nat Prod 1985;48(5):739-745
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Potassium salts and succinic acid from Vernonia cinerea Less. (F. Compositae).
Lhieochaiphan S, Pootakahm K, Bunyapraphatsara N. Chiangmai Pharm J 1985;4 (1):11-14
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015