ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
3D-QSAR studies of chromone derivatives as iron-chelating agent.
Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2014; 23(2): 1037-1045
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.612 Indexed in=Scopus, ISI
2
A chemosystematic study of the genus Gomphostemma and related genera (Lamiaceae).
Bongcheewin B*, Grayer RJ, Porter EA, Kite GC, Simmonds MSJ, Ingrouille MJ, Paton AJ. Biochemical Systematics and Ecology 2014; 57: 305-316.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=ISI
3
A cost-utility analysis of drug treatments in patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B in Thailand.
Tantai N, Chaikledkaew U*, Tanwandee T, Werayingyong P, Teerawattananon Y. BMC Health Services Research 2014; 14(1)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.659 Indexed in=Scopus, ISI, Pubmed
4
A preliminary study of the acaricidal activity of clove oil, Eugenia caryophyllus.
Mahakittikun V*, Soonthornchareonnon N, Foongladda S, Boitano JJ, Wangapai T, Ninsanit P. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2014; 32(1): 46-52
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.255 Indexed in=ISI
5
Adverse Drug Event of Hospitalized Patients from Multi-Hospitals in Thailand.
Tragulpiankit P, Yeesoonpan N, Ninsananda T, Chindavijak B, Chulavatnatol S, Chaikledkaew U, Uaviseswong T. Pharmacoepidemiology and drug safety 2014; 23: 289-289
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.372 Indexed in=ISI
6
Analgesic and anti-inflammatory activities of the water extract from terminalia chebula rezt.
Sireeratawong S*, Jaijoy K, Khonsung P, Soonthornchareonnon N. African journal of traditional complementary and alternative medicines. 2014; 11: 6: 77-82.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=ISI
7
Anti-angiogenic actions of the mangosteen polyphenolic xanthone derivative α-mangostin.
Jittiporn K*, Suwanpradid J, Patel C, Rojas M, Thirawarapan S, Moongkarndi P, Suvitayavat W, Caldwell RB. Microvascular Research 2014; 93(2014): 72-79
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=2.432 Indexed in=Pubmed,
8
Anti-diabetic activity and acute toxicity of Thai traditional herbal formula, Mathura Meha aqueous extract.
Chayarop K, Temsiririrkkul R, Peungvicha P, Wongkrajang Y, Chuakul W, Rojsanga P. Planta Medica 2014; 80(16): 1514-1514
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=ISI
9
Antimalarial activity of HIV-1 protease inhibitor in chromone series.
Lerdsirisuk P, Maicheen C, Ungwitayatorn J*. Bioorganic Chemistry 2014; 57: 142-147
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.141 Indexed in=Scopus
10
Antioxidant activity and phenolic contents of extracts from the leaves of Acanthopanax trifoliatus harvested in different seasons.
Sithisarn P, Muensaen S, Jarikasem S, Supatanakul W. Acta Horticulturae 2014; 1023: 167-172
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
11
Application of intermolecular spaces between polyethylene glycol/γ-cyclodextrin-polypseudorotaxanes as a host for various guest drugs.
Higashi K, Waraya H, Lin LK, Namiki S, Ogawa M, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Crystal Growth and Design 2014; 14(6): 2773-2781
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
12
Aqueous Extracts of Ocimum sanctumm L. Leaves in Diabetic Rats.
Suanarunsawat T, Devakul Na Ayutthaya W, Thirawarapan S, Poungshompoo S. Food and Nutrition Sciences 2014; 5: 801-811.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
13
Arsenic in Rice and Bran : Health Implications in Wheat and Rice Disease Prevention and Health Benefits, risks and mechanisms of whole grains in health promotion.
Ruangwises S, Saipan P, Ruangwises N. Edited by:Ronald Ross Watson, Victor Preedy and Sherma Zibadi. 2014; 391-397
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
14
Bioactive compounds content and antioxidant activity of Phyllanthus emblica fruit extracts from different varieties cultivated in Thailand.
Pothitirat W, Prakanchinakorn S, Longpayom P, Khuankaew J, Sithisarn P, Gritsanapan W. Planta Medica 2014; 80(16): 1510-1511
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=ISI
15
Burden of care for persons with disabilities in Vietnam.
Riewpaiboon A*, Van Minh H, Huong NT, Dung P, Wright EP. Health and Social Care in the Community 2014; 22(6): 660-671
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. Indexed in=Scopus
16
Chitosan nanoparticle encapsulated hemagglutinin-split influenza virus mucosal vaccine.
Sawaengsak C, Mori Y, Yamanishi K, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. AAPS PharmSciTech 2014; 15(2): 317-325
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.776 Indexed in=Scopus
17
Clinically significant drug interactions amongs HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy.
So-Ngern A, Montakantikul P, Manosuthi W. Southeast asian journal of tropical medicine and public health. 2014; 45(5): 1023-1031.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.546
18
Comparative Analysis of Rhein Content in Cassia fistula Pod Ectract by Thin-Layer Chromatographic-Densitometric and TLC Image Methods.
Chewchinda S, Ruangwises N, Gritsanapan W* Journal of Planer Chromatography 2014; 27(1): 29-32
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.955 Indexed in=Scopus
19
Comparison of the biological activity of two different isolates from mangosteen.
Moongkarndi P*, Jaisupa N, Samer J, Kosem N, Konlata J, Rodpai E, Pongpan N. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2014; 66(8): 1171-1179
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.161 Indexed in=Scopus
20
Corrigendum to.
Ardsoongnearn C, Boonbanlu O, Kittijaruwattana S, Suntornsuk L*. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2014; 961: 110
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
21
Corrigendum to.
Thiangthum S, Dejaegher B, Goodarzi M, Tistaert C, Gordien AY, Hoai NN, Van MC, Quetin-Leclercq J, Suntornsuk L., Heyden YV*. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2014; 961: 111
ผลงานจาก: งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
22
Cost of illness due to typhoid fever in Pemba, Zanzibar, East Africa.
Riewpaiboon A*, Piatti M, Ley B, Deen J, Thriemer K, von Seidlein L, SalehJiddawi M, Busch CJ-L, Schmied WH, Ali SM, Pak G, Ochiai LR, Puri MK, Chang NY, Wierzba TF, Clemens JD. Journal of Health, Population and Nutrition 2014; 32(3): 377-385
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.388 Indexed in=Scopus
23
Cytotoxicity and inhibition of P-glycoprotein by selected medicinal plants from Thailand.
Noysang C, Mahringer A, Zeino M, Saeed M, Luanratana O, Fricker G, Bauer R, Efferth T*. Journal of Ethnopharmacology 2014; 155(1): 633-641
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.939 Indexed in=Scopus
24
Development and characterization of lyophilized diazepam-loaded polymeric micelles.
Suksiriworapong J*, Rungvimolsin T, A-gomol A, Junyaprasert VB, Chantasart D. AAPS PharmSciTech 2014; 15(1): 52-64
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.776 Indexed in=Pubmed
25
Development and validation of an ion-exchange chromatography method for heparin and itsimpurities in heparin products.
Thiangthum S, Heyden YV, Buchberger W, Viaene J, Prutthiwanasan B, Suntornsuk L. Journal of Separation Science 2014; 37(22): 3195-3204
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.594 Indexed in=Scopus
26
Development of hemostatic gel preparations from Chromolaena odorata leaf extract.
Pandith H*, Pithayanukul P, Gritsanapan W. Planta Medica 2014; 80(16): 1508-1509
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=ISI
27
Development of SEDDS/SMEDDS of sweet basil oil and fingerroot oil for using in drinking water for chickens.
Boonme P, Junyaprasert VB*. Thai Journal of Veterinary Medicine 2014; 44(3): 297-305
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.123 Indexed in=Scopus
28
Differentiation-inducing effect of piperitenone oxide, a fragrant ingredient of spearmint (Mentha spicata), but not carvone and menthol, against human colon cancer cells.
Nakamura Y*, Hasegawa Y, Shirota K, Suetome N, Nakamura T, Chomnawang MT, Thirapanmethee K, Khuntayaporn P, Boonyaritthongchai P, Wongs-Aree C, Okamoto S, Shigeta T, Matsuo T, Park EY, Sato K. Journal of Functional Foods 2014; 8(1): 62-67
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=4.48 Indexed in=Scopus
29
Dissolution enhancement and in vitro performance of clarithromycin nanocrystals produced by precipitation-lyophilization-homogenization method.
Morakul B*, Suksiriworapong J, Chomnawang MT, Langguth P, Junyaprasert VB. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2014; 88(3): 886-896
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=4.245 Indexed in=Scopus, Pubmed
30
Drug Discrepancy and Medication Error of Admitted Patients by Medication Reconciliation Process.
Unin J, Tragulpiankit P, Ningsananda T, Nilpetchploy R. Pharmacoepidemiology and drug safety 2014; 23: 122-123
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.172 Indexed in=ISI
31
Drug solubilization mechanism of α-glucosyl stevia by NMR spectroscopy.
Zhang J, Higashi K, Ueda K, Kadota K*, Tozuka Y, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K. International Journal of Pharmaceutics 2014; 465(1): 255-261
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.785 Indexed in=Scopus
32
Drug-Related Hospital Readmission in Community Hospital, Thailand.
Unin J, Tragulpiankit P, Moungnoi C, Channalao P. Pharmacoepidemiology and drug safety 2014; 23: 123-123
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.172 Indexed in=ISI
33
Economic costs of obesity in Thailand: A retrospective cost-of-illness study.
Pitayatienanan P, Butchon R, Yothasamut J, Aekplakorn W, Teerawattananon Y, Suksomboon N, Thavorncharoensap M*. BMC Health Services Research 2014; 14:1
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.659 Indexed in=Scopus
34
Economic evaluation and budget impact analysis of the surveillance program for hepatocellular carcinoma in thai chronic hepatitis B patients.
Sangmala P, Chaikledkaew U*, Tanwandee T, Pongchareonsuk P. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(20): 8993-9004
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.5 Indexed in=Scopus
35
Effect of N-pyridinium positions of quaternized chitosan on transfection efficiency in gene delivery system.
Sajomsang W*, Gonil P, Ruktanonchai UR, Petchsangsai M, Opanasopit P, Puttipipatkhachorn S. Carbohydrate Polymers 2014; 104(1): 17-22
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.916 Indexed in=Scopus
36
Effect of Pomelo Juice Extract on Vascular Dysfunction in Hypercholesterolemic Rats.
Pengnet S, Malakul W, Thirawarapan S. Journal of atherosclerosis and thrombosis 2014; 21: s36-s36
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.77 Indexed in=ISI
37
Effect of Stemona spp. against Rhipicephalus microplus.
Kongkiatpaiboon S, Pattarajinda V, Keeratinijakal V, Gritsanapan W*. Experimental and Applied Acarology 2014; 62(1): 115-120
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.821 Indexed in=ISI
38
Effect of treatment of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis.
Poolsup N, Suksomboon N*, Amin M. PLoS ONE 2014; 9(3): e92485.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.534 Indexed in=Scopus
39
Effectiveness of Tobacco Education for Pharmacy Students in Indonesia.
Kristina SA*, Thavorncharoensap M, Pongcharoensuk P, Montakantikul P, Suansanae T, Prabandari YS. Asian Pacefic J Cancer Chemprevantion 2014; 15(24): 10783-10786
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus, Pubmed
40
Effects of Ya-homIntajak, a Thai herbal formulation, on human low-density lipoprotein peroxidation, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals and ferric reducing antioxidant power.
Tuekaew J, Siriwatanametanon N, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Ibrahim J. Tropical J. of pharmaceutical research 2014; 41(3): 6-11.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
41
Efficacy and safety of oral antidiabetic drugs in comparison to insulin in treating gestational diabetes mellitus: A meta-analysis.
Poolsup N, Suksomboon N*, Amin M. PLoS ONE 2014; 9(10)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.534 Indexed in=Scopus
42
Encapsulation of poorly water-soluble drugs into organic nanotubes for improving drug dissolution.
Moribe K*, Makishima T, Higashi K, Liu N, Limwikrant W, Ding W, Masuda M, Shimizu T, Yamamoto K. International Journal of Pharmaceutics 2014; 469(1): 190-196
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.785 Indexed in=Scopus
43
Enhancement of TNF-α induced antiproliferation in human cervical cancer cells by extracts from Thai medicinal plants.
Managit C, Sithisarn P, Jarikasem S, Sakurai H, Saiki I. Acta Horticulturae 2014; 1023: 193-199
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
44
Evaluation of Thai Spice Essential Oils and Their Active Compounds for Anti-cariogenic Activity and Mechanism of Action.
Wongsariya K, Lomarat P, Bunyapraphatsara N, Srisukh V, Chomnawang MT*. Journal of Essential oil Bearing Plants 2014; 17(6): 1064-1074
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=ISI
45
Evaluation of the Antioxidant Activities of Ya-hom Intajak.
Tuekeaw J, Siriwatanametanon N, Wongkrajang Y, Temsiririrkkuand R, Jantan I. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2014; 13(9): 1477-1485.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
46
Fast and simultaneous analysis of combined anti-diabetic drugs by capillary zone electrophoresis.
Doomkaew A, Prapatpong P, Buranphalin S, Vander Heyden Y, Suntornsuk L. Journal of Chromatographic Science 2014; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=อ.แจ้ง, pubmed
47
Field evaluation of in vitro-induced tetraploid and diploid Centella asiatica (L.) Urban.
Thong-On W, Arimatsu P, Pitiporn S, Soonthornchareonnon N, Prathanturarug S*. Journal of Natural Medicines 2014; 68(2): 267-273
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.447 Indexed in=Scopus
48
Folic acid-modified methotrexate-conjugated PEGylated poly(ε-caprolactone) nanoparticles for targeted delivery.
Issarachot O, Suksiriworapong J, Takano M, Yumoto R, Junyaprasert VB*. Journal of Nanoparticle Research 2014; 16(2): 1-15
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.278 Indexed in=Scopus
49
GAC fruit prevents oxidative DNA damage induced by H2O2 and UVC in TK6 human lymphocytes by comet assay.
Klungsupya P, Rerk-Am U, Saenkhum J, Leelamanit W. Acta Horticulturae 2014; 1023: 199-206
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=Scopus
50
Guidelines for health technology assessment in Thailand (second edition)--the development process.
Chaikledkaew U, Kittrongsiri K. J Med Assoc Thai. 2014; 97(5) :54-59.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
51
Health-Related Quauity of life in Patients with Cervical Cancer in Indonesia.
Endarti D*, Riewpaiboon A, Thavorncharoensap M. Value in Health 2014; 17(7): 738-739
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
52
Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-kappaB (p65) pathways.
Boonyarat C, Yenjai C, Vajragupta O, Waiwut P*. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(23): 10483-10487
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.514 Indexed in=Scopus
53
How bio-questionable are the different recombinant human erythropoietin copy products in Thailand?.
Halim LA, Brinks V, Jiskoot W, Romeijn S, Praditpornsilpa K, Assawamakin A, Schellekens H*. Pharmaceutical Research 2014; 31(5): 1210-1218
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=3.952 Indexed in=Scopus
54
HPTLC simultaneous quantification of triterpene acids for quality control of Plantago major L. and evaluation of their cytotoxic and antioxidant activities.
Kartini*, Piyaviriyakul S, Siripong P, Vallisuta O. Industrial Crops and Products 2014; 60: 239-246
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=3.208 Indexed in=Scopus
55
Impact of Anti-tacking Agents on Properties of Gas-Entrapped Membrane and Effervescent Floating Tablets.
Kriangkrai W, Puttipipatkhachorn S, Sriamornsak P, Pongjanyakul T, Sungthongjeen S*. AAPS PharmSciTech 2014; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.776 Indexed in=Scopus
56
Impact of phone call intervention on glycemic control in diabetes patients: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials.
Suksomboon N, Poolsup N*, Nge YL. PLOS ONE 2014; 9(2): e89207.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.534 Indexed in=Scopus,
57
In vitro and in vivo evaluation of chitosan graft glyceryl monooleate as peroral delivery carrier of enoxaparin.
Wang L, Li L, Sun Y, Ding J, Li J, Duan X, Li Y, Junyaprasert VB, Mao S*. International Journal of Pharmaceutics 2014; 471(1-2): 391-399
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. IF=3.785 Indexed in=Scopus
58
In vitro bone formation inducing activity of selected Thai traditional formulations for the promotion of women’s health.
Jivapetthai A, Pathomwichaiwat T, Ochareon P, Prathanturarug S*. J Health Res 2014; 28(4):233-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
59
In vitro studies on the cytotoxicity, and elastase and tyrosinase inhibitory activities of marigold (Tagetes erecta L.) flower extracts.
Vallisuta O, Nukoolkarn V, Mitrevej A, Sarisuta N, Leelapornpisid P, Phrutivorapongkul A, Sinchaipanid N*. Experimental and Therapeutic Medicine. 2014; 7(1): 246-250
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.941 Indexed in=Pubmed
60
iNJclust: Iterative Neighbor-Joining Tree Clustering Framework for Inferring Population Structure.
Tulaya L, Chainarong A, Apichart I, Assawamakin A, Tongsima S. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics. 2014; 11(5): 903-914.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
61
Intranasal chitosan-DNA vaccines that protect across influenza virus subtypes.
Sawaengsak C, Mori Y, Yamanishi K, Srimanote P, Chaicumpa W, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. International Journal of Pharmaceutics 2014; 473(1ก.พ.): 113-125
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.785 Indexed in=Scopus
62
Iron distribution and histopathological characterization of the liver and heart of β-thalassemic mice with parenteral iron overload: Effects of deferoxamine and deferiprone.
Yatmark P, Morales NP, Chaisri U, Wichaiyo S, Hemstapat W, Srichairatanakool S, Svasti S, Fucharoen S. Experimental and Toxicologic Pathology 2014; 66: 333–343
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
63
Knowledge, acceptance, and willingness to pay for human papilloma virus (HPV) vaccination among female parents in Thailand.
Kruiroongroj S, Chaikledkaew U, Thavorncharoensap M*. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(13): 5469-5474
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.5 Indexed in=Scopus
64
Laxative tablet formulation of Cassia fistula pod pulp extract and its stability study.
Chewchinda S*, Sarisuta, N, Gritsanapan W. Planta Medica 2014; 80(16): 1486-1486
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=ISI
65
Liquid chromatography and ion trap mass spectrometry for simultaneous and multiclass analysis of antimicrobial residues in feed water.
Ardsoongnearn C, Boonbanlu O, Kittijaruwattana S, Suntornsuk L*. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2014; 945-946: 31-38
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.487 Indexed in=Scopus
66
Local anesthetic effect and study on the tissue irritation effect of n-Hexane extract of Jatropha curcas L. Leaf.
Nurlely, Phornchirasilp S*, Temsiririrkkul R, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Mangmool S, Khammanit R, Mitrevej A. Journal of Ethnobiology and Ethnopharmacology 2014; 3(1): 1-6
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
67
Loop-mediated isothermal amplification assay targeting the blaCTX-M9 gene for detection of extended spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae.
Thirapanmethee K*, Pothisamutyothin K., Nathisuwan S, Chomnawang MT, Wiwat C. Microbiology and Immunology 2014; 58(12): 655-665
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.306 Indexed in=Scopus
68
Measurement of costs for health economic evaluation.
Riewpaiboon A. J Med Assoc Thai. 2014; 97(5) :S17-26.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
69
Measurement of health outcomes.
Thavorncharoensap M. J Med Assoc Thai. 2014; 97(5) :S27-32.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
70
Measurement of utility.
Thavorncharoensap M. J Med Assoc Thai. 2014 ;97(5) :S43-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
71
Microbial ecology of Thailand tsunami and non-tsunami affected terrestrials.
Somboonna N*, Wilantho A, Jankaew K, Assawamakin A, Sangsrakru D, Tangphatsornruang S, Tongsima S. PLoS One 2014; 9(4): e94236
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=3.534 Indexed in=Scopus,
72
Microemulsion system for topical delivery of Thai mango seed kernel extract: Development, physicochemical characterisation and ex vivo skin permeation studies.
Leanpolchareanchai J, Padois K, Falson F, Bavovada R, Pithayanukul P*. Molecules 2014; 19(11): 17107-17129
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.095 Indexed in=Scopus
73
Molecular docking studies of chromone derivatives against wild type and mutant strains of HIV-1 protease.
Nunthanavanit P, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2014; 23(9): 4198-4208
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.612 Indexed in=Scopus
74
Mycophenolic acid AUC in Thai kidney transplant recipients receiving low dose mycophenolate and its association with UGT2B7 polymorphisms.
Pithukpakorn M, Tiwawanwong T, Lalerd Y, Assawamakin A, Premasathian N, Tasanarong A, Thongnoppakhun W, Vongwiwatana A. Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2014, 7:379-385.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
75
Nondestructive multicomponent terahertz chemical imaging of medicine in tablets.
Ajito K, Kim J-Y, Ueno Y, Song H-J, Ueda K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K. Journal of the Electrochemical Society 2014; 161(9): B171-B175
ผลงานจาก: งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.859 Indexed in=Scopus
76
Peptide-based delivery of oligonucleotides across blood-brain barrier model.
Srimanee A*, Regberg J, Hallbrink M, Kurrikoff K, Veiman K.-L, Vajragupta O, Langel U. International Journal of Peptide Research and Therapeutics 2014; 20(2): 169-178
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.825 Indexed in=Scopus
77
Permeability of Piperine Across MDCK Cell Monolayers Compared with in Silico Prediction by Using Admet Predictor (TM) Software.
Jesadakultavee C*, Sathirakul K. Drug Metabolism Reviews 2014; 45(1): 168-169
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=6.286 Indexed in=ISI
78
Pharmacotherapy of Type 2 Diabetes Mellitus: An Update on Drug-Drug Interactions.
Amin M, Suksomboon N Drug Safety 2014: 37(11): 903-919
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
79
Physicochemical characterization of phyllanthin from Phyllanthus amarus Schum. et Thonn.
Hanh ND, Sinchaipanid N, Mitrevej A*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2014; 40(6): 793-802
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.006 Indexed in=scopus
80
Population structure of four Thai indigenous chicken breeds.
Mekchay S*, Supakankul P, Assawamakin A, Wilantho A, Chareanchim W, Tongsima S. BMC Genetics 2014; 15
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.356 Indexed in=Scopus
81
Potentially antioxidant compounds indicated from Mallotus and Phyllanthus species fingerprints (vol 910, pg 114, 2012).
Thiangthum S, Dejaegher B, Goodarzi M, Tistaert C, Gordien AY, Hoai NN, Van MC, Quetin-Leclercq J, Suntornsuk L, Heyden YV*. Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in The Biomedical and life Sciences 2014; 961: 111-111
ผลงานจาก: งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=ISI
82
Presentation of economic evaluation results.
Chaikledkaew U*. Journal of the Medical Association of Thailand 2014; 97(5): s72-s80
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
83
Quality assessment of health economic evaluation.
Chaikledkaew U, Kittrongsiri K. J Med Assoc Thai. 2014; 97(5) :S113-8.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
84
Quality of Life of Diarrheal Children and Caregivers in Thailand.
Rochanathimoke O*, Postma M, Thavorncharoensap M, Riewpaiboon A, Thinyounyong W. Value in Health 2014; 17(7): 368-369
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
85
Rational design of a series of novel amphipathic cell-penetrating peptides.
Regberg J*, Srimanee A, Erlandsson M, Sillard R, Dobchev DA, Karelson M, Langel U. International Journal of Pharmaceutics 2014; 464(1-2): 111-116
ผลงานจาก: . IF=3.785 Indexed in=Scopus,
86
Rationalized medication prescribing for copd patients following gold guideline in ramathibodi hospital.
Panumatrassamee C, Kawamatawong T, Samarnkongsak T, Pongcharoensuk P, Pattanaprateep O. Respirology 2014; 19: 122-122
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
87
Rhein content in cassia fistula pod pulp extract determined by HPLC and TLC-densitometry in comparison.
Chewchinda S, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Journal of Health Research 2014; 28(6): 19-38
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
88
Simultaneous analysis of metformin and cyanoguanidine by capillary zone electrophoresis and its application in a stability study.
Doomkaew A, Prutthiwanasan B, Suntornsuk L*. Journal of Separation Science 2014; 37(13): 1687-1693
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.594 Indexed in=Scopus
89
Simultaneous HPLC quantitative analysis of active compounds in leaves of moringa oleifera lam.
Vongsak B, Sithisarn P, Gritsanapan W*. Journal of Chromatographic Science 2014; 52(7): 641-645
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.026 Indexed in=Scopus
90
Stability indicating MEKC method for the determination of gliclazide and its specifiedImpurities.
Doomkaew A, Suntornsuk L. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2014; 102:119-28.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.829
91
Standard cost lists for health economic evaluation in Thailand.
Riewpaiboon A. J Med Assoc Thai. 2014; 97(5) :S127-34.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
92
Structural and functional diversity of free- living microorganisms in reef surface, Kra island, Thailand.
Somboonna N*, Wilantho A, Assawamakin A, Monanunsap S, Sangsrakru D, Tangphatsornruang S,Tongsima S. BMC Genomics 2014, 15:607.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
93
Structural determination of a novel polymorph of sulfathiazole-oxalic acid complex in powder form by solid-state NMR spectroscopy on the basis of crystallographic structure of another polymorph.
Koike R, Higashi K, Liu N, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Crystal Growth and Design 2014; 14(9): 4510-4518
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=4.558 Indexed in=Scopus
94
Synergistic effects of isomorellin and forbesione with doxorubicin on apoptosis induction in human cholangiocarcinoma cell lines.
Hahnvajanawong C*, Wattanawongdon W, Chomvarin C, Anantachoke N, Kanthawong S, Sripa B, Reutrakul V. Cancer Cell International 2014; 14(1): 68
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
95
Synergistic interaction and mode of action of Citrus hystrix essential oil against bacteria causing periodontal diseases.
Wongsariya K, Phanthong P, Bunyapraphatsara N, Srisukh V, Chomnawang MT*. Pharmaceutical Biology 2014; 52(3): 273-280
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.337 Indexed in=Scopus
96
Synthesis and anticervical cancer activity of novel pH responsive micelles for oral curcumin delivery.
Sajomsang W*, Gonil P, Saesoo S, Ruktanonchai UR, Srinuanchai W, Puttipipatkhachorn S. International Journal of Pharmaceutics 2014; 477(1ก.พ.): 261-272
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.785 Indexed in=Scopus
97
Synthesis and fluorescence properties of n-substituted 1-cyanobenz[ F ]isoindole chitosan polymers and nanoparticles for live cell imaging.
Gonil P, Sajomsang W*, Ruktanonchai UR, Na Ubol P, Treetong A, Opanasopit P, Puttipipatkhachorn S. Biomacromolecules 2014; 15(8): 2879-2888
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=5.788 Indexed in=Scopus
98
Synthesis, biological evaluation and molecular modeling study of novel tacrine-carbazole hybrids as potential multifunctional agents for the treatment of Alzheimer’s disease.
Thiratmatrakul S, Yenjai C, Waiwut P, Vajragupta O, Reubroycharoen P, Tohda M, Boonyarat C*. European Journal of Medicinal Chemistry 2014; 75: 21-30
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.432 Indexed in=Scopus, ISI, Pubmed
99
Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of chromium supplementation in diabetes.
Suksomboon N, Poolsup N*, Yuwanakorn A. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2014; 39: 292-306
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.533 Indexed in=Scopus
100
The comparison between the laxative effectiveness of Cassia fistula pod pulp extract and Cassia angustifolia in Thai constipated patients.
Mangmeesri P, Wonsuphasawad K, Viseshsindh W, Gritsanapan W. Planta Medica 2014; 80(16): 1404-1404
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=ISI
101
The Effect of Pharmaceutical Care Program on the Prevention of Metabolic Syndrome in Patients Receiving Atypical Antipsychotics: Pragmatic Randomized Controlled Trial.
Charoensak S*, Chulavatnatol C, Leeprapaiwong R, Satra T, Suansanae T. J Psychiatr Assoc Thailand. 2014; 59(3): 267-286
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
102
The effect of surfactant composition on the chemical and structural properties of nanostructured lipid carriers.
Karn-Orachai K, Smith SM, Phunpee S, Treethong A, Puttipipatkhachorn S, Pratontep S, Ruktanonchai UR*. Journal of Microencapsulation 2014; 31(6): 609-618
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.878 Indexed in=Scopus
103
TLC-densitometric analysis of didehydrostemofoline in Stemona collinsiae roots.
Kongkiatpaiboon S, Gritsanapan W. Acta Horticulturae 2014; 1023: 47-52
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
104
Use of the CRUSADE Bleeding Risk Score in the Prediction of Major Bleeding for Patients with Acute Coronary Syndrome Receiving Enoxaparin in Thailand.
Jinatongthai P, Khaisombut N, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Watcharathanakij S, Nathisuwan S*. Heart Lung and Circulation 2014; 23(11): 1051-1058
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.172 Indexed in=Scopus, Pubmedผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Antioxidant activity of a Thai traditional formula for longevity.
Luanchoy S, Tiangkul S, Wongkrajang Y, TemsiriirkkulR, Peungvicha P, Nakornchai S. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41(3): 1-5.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวิทยา.
2
Bioactive Flavonoids and Alkaloids from Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair Stem Bark.
Ubonopas L, Wongsinkongman P, Chuakul W, Suwanborirux K, K.H. Lee, Soonthornchareonnon N* Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (3): 13-22.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
3
Detection of Hemolysin BL Gene of Bacillus cereus Isolates.
Wiwat C*, Thiramanas R. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (2), 22-30
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
4
Development of Chemometric Tool for Determination of Peptide Samples Comparing with High-Performance Liquid Chromatography.
Phechkrajang C, Jarusintanakorn S, Vajragupta O. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (4), 18-28
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
5
Economic Evaluation of Colorectal Cancer Screening: A Systematic Review.
Kittrongsiri K, Chaikledkaew U*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (2), 31-38
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
6
Pandanus amaryllifolius Root Extract Prolongs Sleeping Time and Reduces Locomotor Activity in Mice.
Peungvicha P*, Wongkrajang Y, Kongsaktrakoon B, Temsiririrkul R, Watanabe H. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 41 (3), 6-12
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
7
Pharmacists’ Attitudes toward Role and Perceived Barrier on Smoking Cessation Activities : A Systematic Review.
S. A. Kristina*, Thavorncharoensap M. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (3): 31-40.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
8
Pharmacy Department Head’s Succession Preparation: A Cross Sectional Study.
Anuratpanich L*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41(1): 39-46.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
9
Safety of Intravitreal Bevacizumab Injection for Neovascular Age-Related Macular Degeneration and Diabetic Macular Edema: A Systematic Review.
Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (3): 23-30.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
10
Therapeutic Potential of SGLT2 Inhibitors in Treating Type 2 Diabetes Mellitus.
Amin M, Suksomboon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41(1): 19-38.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
11
Toxicoogical Evaution of Solanum trilobatum L. Fruit Extract.
Thongpraditchote S, Hanchanga W, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Atisuk K. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 41 (4): 39-46.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
12
Validated UV Spectrophotometric Method for Quantitative.
Rojsanga P*, Sithisarn P, Buranaphalin S. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 41 (3): 41-47.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015