ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

1. ค่าบำรุงการศึกษา (Education Service Fee) ปีการศึกษาละ 9,300 บาท
  1.1 ภาคการศึกษาแรก (First semester) 5,000 บาท
  1.2 ภาคการศึกษาที่สอง (Second semester) 4,300 บาท
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา (Student Activities Fee) ภาคการศึกษาละ 250 บาท
3. ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Studies Fee) ภาคการศึกษาละ 750 บาท
4. ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ 300 บาท
5. ค่าหน่วยกิต (Graduate Tuition) บรรยาย/ปฏิบัติการ/สัมมนา หน่วยกิตละ 9,000 บาท
6. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Registration Fee)
ชำระภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (สามารถขอแบ่งชำระได้ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาที่สอง ของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์)
 
  ชำระภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ฉบับละ 30,000 บาท
7. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) ชำระพร้อมค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ คนละ 150,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน (Work-site Study Fee) เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
 
  นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานและชำระค่าหน่วยกิตประจำวิชา เมื่อลงทะเบียนรายวิชา PYPY 674 Drug System Management 2 หน่วยกิต คนละ 35,000 บาท
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 ธ.ค. 2559

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก

1. ค่าบำรุงการศึกษา (Education Service Fee) ปีการศึกษาละ 9,300 บาท
  1.1 ภาคการศึกษาแรก (First semester) 5,000 บาท
  1.2 ภาคการศึกษาที่สอง (Second semester) 4,300 บาท
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา (Student Activities Fee) ภาคการศึกษาละ 250 บาท
3. ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Studies Fee) ภาคการศึกษาละ 750 บาท
4. ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ 300 บาท
5. ค่าหน่วยกิต (Graduate Tuition) บรรยาย/ปฏิบัติการ/สัมมนา หน่วยกิตละ 9,000 บาท
6. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Registration Fee)
ชำระภาคการศึกษาแรกของการลง ทะเบียนวิทยานิพนธ์ (สามารถขอแบ่งชำระได้ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาแรกและภาคการศึกษาที่สอง ของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์)
 
  - ชำระภาคแรกของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ฉบับละ 90,000 บาท
  - ชำระภาคแรกของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ฉบับละ 120,000 บาท
7. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) ชำระพร้อมค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ คนละ 300,000 บาท
8. ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ต่อครั้ง (Qualifying Examination Fee) คนละ 4,200 บาท
9.

ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน (Work-site Study Fee)   เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
 
 

นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานและชำระค่าหน่วยกิตประจำวิชา เมื่อลงทะเบียน

รายวิชา PYPY 681 Healthcare Organization and Administration 3 หน่วยกิต
คนละ 35,000 บาท
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 ธ.ค. 2559
ภาพประกอบจาก http://www.wallpapermaven.com/cat/miscellaneous/download/United-States-Coins-1920x1200-82.jpg
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก ทุนการศึกษาและสิทธิ์ประโยชน์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การรับสมัครและกำหนดการ เสียงจากศิษย์เก่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015