หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


ยา aspirin ต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นปฐมภูมิในเพศหญิง


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม ปี 2548 -- อ่านแล้ว 2796 ครั้ง

มีผลการศึกษาจากหลายกลุ่มวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิผลของการใช้ aspirin เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย และ ischemic stroke ในเพศชาย แต่ข้อมูลในเพศหญิงยังคงมีจำกัด ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึงผลดังกล่าวในผู้หญิงจำนวน 39,876 คน ที่อายุมากกว่า 45 ปีและไม่มีประวัติการเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับ aspirin 100 มิลลิกรัม วันเว้นวัน กลุ่มที่สองได้รับยาหลอก ระยะเวลาติดตาม 10 ปี ผลการศึกษาพบว่า aspirin ให้ผลไม่แตกต่างกับยาหลอก ในการลด nonfatal myocardial infarction (MI) , nonfatal stroke และการตายด้วยโรคหัวใจ นอกจากนี้ผลต่อการเกิด MI และอัตราการตายรวมก็ไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่ม

ในทางตรงกันข้าม aspirin สามารถป้องกันการเกิด stroke และ transient ischemic attack ได้ดีกว่ายาหลอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในการศึกษายังมีการประเมิน sub-group analysis ในผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี พบว่า aspirin สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ , ischemic stroke และ MI ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่า การให้ aspirin ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ มีประโยชน์เท่ากับการให้ aspirin ในผู้หญิงที่ไม่มีความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดโรคหัวใจ ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นพบว่า ผู้ที่ได้รับ aspirin มีอุบัติการณ์การเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร มากกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อ้างอิงจาก:
Reference: Ridker PM
et.al. A randomized trial of low-dose aspirin in the primary prevention of cardiovascular disease in women. N Engl J Med 2005;352

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service