บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

50 ปี เภสัชมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

รายชื่อผู้บริจาค

ผู้บริจาคที่รอตรวจสอบหลักฐานโอนเงิน

หมายเหตุ: แสดงผลเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล วันที่ส่งหลักฐาน
ไม่มีรายชื่อ
ทางคณะฯจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 3-5 วัน หากเลย 5 วันแล้วชื่อของท่านยังคงปรากฏในตารางด้านบน โปรดติดต่อคุณจรรยา janya.jan@mahidol.ac.th หากท่านทำการโอนแล้วแต่ยังไม่มีชื่อแสดง โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน Online การส่งหลักฐานการโอนในช่องทางอื่นๆ จะไม่ปรากฏในช่องด้านบนนี้ โปรดตรวจสอบรายชื่อในตารางด้านล่าง ชื่อของท่านจะปรากฏภายใน 1 สัปดาห์


ผู้บริจาคที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: แสดงผลเรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ
รายชื่อผู้บริจาคประเภทบุคคลธรรมดา
  ชื่อ-นามสกุล ยอดบริจาค(บาท)
1 คุณ ทัศพล ปีตะวนิค
Refcode: 20170908142022TUWVJ
10,000.00
2 คุณ กชรัตน์ ชีวพฤกษ์
Refcode: 20161225105200TDKSW
ไม่ประสงค์แสดง
3 คุณ กนกพร โพธิสมุทรโยธิน
Refcode: 20161230095120UWDYV
ไม่ประสงค์แสดง
4 คุณ กนกวรรณ ประสิทธิ์พร
Refcode: 20161220093407BTSWD
ไม่ประสงค์แสดง
5 คุณ กรเจตน์ แสนอิสระ
Refcode: 20170603215740BTMQC
1,000.00
6 คุณ กรชนก พลาวุฑฒ์
Refcode: 20161230085029GPYDP
ไม่ประสงค์แสดง
7 คุณ กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ
Refcode: 20161215175205AXANK
ไม่ประสงค์แสดง
8 คุณ กรรณิการ์ หงษ์ชัย
Refcode: 20170913130703KQYRD
ไม่ประสงค์แสดง
9 คุณ กฤตยา พันสถา
Refcode: 20170516145854VJNYH
ไม่ประสงค์แสดง
10 คุณ กัญญ์วรา ถนอมชาติ
Refcode: 20170618170225KCQNN
800.00
11 คุณ กัญญา ทิพย์สุริย์
Refcode: 20170220103950UHFEU
ไม่ประสงค์แสดง
12 คุณ กันยาวีร์ เตชปิติสกุลวงศ์
Refcode: 20170705110824JCTXV
ไม่ประสงค์แสดง
13 คุณ กิตติพงษ์ แนวกิจ
Refcode: 20170322155054UBDDR
ไม่ประสงค์แสดง
14 คุณ กิตติมศักดิ์ หุ่นประเสริฐ
Refcode: 20170424104006TBPWV
800.00
15 คุณ กิติมา ศรีสุทธิพฤทธิ์
Refcode: 20161221121331CQZNZ
ไม่ประสงค์แสดง
16 คุณ กีรติญา กุลถิรธนาชัย
Refcode: 20161210180304CGJTG
20,000.00
17 คุณ กุณฑิกา ดำรงปราชญ์
Refcode: 20161225092245SWEZY
20,000.01
18 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170116161937WBKPS
5,000.00
19 คุณ กุลรดา เปรมสุนทร
Refcode: 20170327193440HQTHE
800.00
20 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20161216210512MZZMK
ไม่ประสงค์แสดง
21 คุณ ขวัญใจ รัศมีแสงเพชร
Refcode: 20161228151238GFSRY
ไม่ประสงค์แสดง
22 คุณ คณิต ลูกรักษ์
Refcode: 20170622095933WATYC
ไม่ประสงค์แสดง
23 คุณ จงกลรัตน์ วิจิตรเวชการ
Refcode: 20161227111711GQQBA
ไม่ประสงค์แสดง
24 คุณ จริยา สุภาพงษ์
Refcode: 20170907145726FTHUB
ไม่ประสงค์แสดง
25 คุณ จันทรกานต์ เทียนเงิน
Refcode: 20161227120117FHFGM
ไม่ประสงค์แสดง
26 คุณ จันทิมา โยธาพิทักษ์
Refcode: 20161227151238WYKYW
ไม่ประสงค์แสดง
27 คุณ จิตราวดี เหมมณฑารพ
Refcode: 20170713093510AHUGK
ไม่ประสงค์แสดง
28 คุณ จินตนา สัตยาศัย
Refcode: 20161223112727GUSBH
ไม่ประสงค์แสดง
29 คุณ จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
Refcode: 20170110151230YNCMK
ไม่ประสงค์แสดง
30 คุณ จิราพร จิตตั้งตรง
Refcode: 20161230084953HWJVE
ไม่ประสงค์แสดง
31 คุณ จิราวดี เอื้อวิเศษวัฒนา
Refcode: 20170704213519VYBWR
ไม่ประสงค์แสดง
32 คุณ จุรีรัตน์ อัศวัฒน์วิไกร
Refcode: 20170907150147NMXWU
ไม่ประสงค์แสดง
33 คุณ จุไรรักษ์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
Refcode: 20170305141425CWUZN
1,000.00
34 คุณ จุไรรัตน์ นันทานิช
Refcode: 20170612142510CUVVC
5,000.00
35 คุณ เจริญ กันทรวิชัยวัฒน์
Refcode: 20170907145832MXMTJ
ไม่ประสงค์แสดง
36 คุณ เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ
Refcode: 20161227111608CASGA
ไม่ประสงค์แสดง
37 คุณ ฉัตรชัย บูรณะชัยทวี
Refcode: 20161224154441ZNSFW
10,000.00
38 คุณ ชลิตา อารีมิตร
Refcode: 20170425132752ZVJBH
1,600.00
39 คุณ ชวกร ธรรมสอน
Refcode: 20170601152518QABCG
ไม่ประสงค์แสดง
40 คุณ ชวลิต วัฒนวรลักษณ์
Refcode: 20170516140247GNXNP
ไม่ประสงค์แสดง
41 คุณ ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
Refcode: 20161215112508NGKJN
ไม่ประสงค์แสดง
42 คุณ ชัยชนะ นะริณธนาวุฒิ
Refcode: 20161215135939DEDUV
ไม่ประสงค์แสดง
43 คุณ ชาญชัย ธรรมร่มดี
Refcode: 20161216114823XBJFP
ไม่ประสงค์แสดง
44 คุณ ชินะ ปิ่นทองคำ
Refcode: 20170507123726VMMJW
ไม่ประสงค์แสดง
45 คุณ ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร
Refcode: 20170309100000AVMWS
ไม่ประสงค์แสดง
46 คุณ ชื่นชม พงษ์จิตปรีอาทร
Refcode: 20170705102128BPMNK
ไม่ประสงค์แสดง
47 คุณ ชูชาติ ศิรามพุช
Refcode: 20161228150652KCBHF
ไม่ประสงค์แสดง
48 คุณ โชคชัย แก้วสุวรรณสุข
Refcode: 20170901143937YHAHU
ไม่ประสงค์แสดง
49 คุณ โชติรส ศรีเทพ
Refcode: 20170615151830VCPZZ
ไม่ประสงค์แสดง
50 คุณ ฐานิสร์ จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20161219135216XKVBD
ไม่ประสงค์แสดง
51 คุณ ฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
Refcode: 20170221215947BTHDC
800.00
52 คุณ ฐิติพร รัตนโชติวงศ์กุล
Refcode: 20161215140546VQFXR
ไม่ประสงค์แสดง
53 คุณ ณัฐมน นิราราช
Refcode: 20161228151349BHCTP
ไม่ประสงค์แสดง
54 คุณ ดวงกมล เลาหเกษมวงศ์ เหลืองนทีเทพ
Refcode: 20170816202633XEMKF
ไม่ประสงค์แสดง
55 คุณ ดวงใจ จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20161219135300WQXWA
ไม่ประสงค์แสดง
56 คุณ ดวงมณี มณีโรจน์ภักดี
Refcode: 20161229111625UUAAC
ไม่ประสงค์แสดง
57 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170502111024WXSHS
800.00
58 คุณ ตระการ จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20161219135123EMEWC
ไม่ประสงค์แสดง
59 คุณ ทักษอร กิตติภัสสร
Refcode: 20170322154619RYTMZ
ไม่ประสงค์แสดง
60 คุณ ทักษอร กิตติภัสสร
Refcode: 20170705102544EPWPC
ไม่ประสงค์แสดง
61 คุณ ทัศพล ปีตะวนิค
Refcode: 20170908134009AEVHD
10,000.00
62 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170429151037HVQNG
ไม่ประสงค์แสดง
63 คุณ ทิพรัตน์ หาญทนงค์
Refcode: 20170502074752TRBAM
800.00
64 คุณ ธงชัย อัศวนิเวศน์
Refcode: 20170104102009QJEJU
ไม่ประสงค์แสดง
65 คุณ ธนัตถ์นันท์ ทองเนื้อแข็ง
Refcode: 20161223113527QHKRZ
ไม่ประสงค์แสดง
66 คุณ ธนาการ ลิ้มสุวรรณเกสร
Refcode: 20161220162010MPSRS
ไม่ประสงค์แสดง
67 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170314145317GWYMY
ไม่ประสงค์แสดง
68 คุณ ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์
Refcode: 20161220090346DAYKB
ไม่ประสงค์แสดง
69 คุณ ธวัชชัย ลิขิตาภรณ์
Refcode: 20170906150357XZMVV
ไม่ประสงค์แสดง
70 คุณ ธัชพรรณ ฟักทอง
Refcode: 20170516141015DQTNR
ไม่ประสงค์แสดง
71 คุณ ธันยพัต ใจชาย
Refcode: 20170419111903HTGFX
800.00
72 คุณ นคร ตั้งวันเจริญชัย
Refcode: 20161223113318NCQJB
ไม่ประสงค์แสดง
73 คุณ นงลักษณ์ เรืองวิเศษ
Refcode: 20161222095350TUWQU
ไม่ประสงค์แสดง
74 คุณ นพดล กิตติวราฤทธิ์
Refcode: 20170907150633HVSTQ
ไม่ประสงค์แสดง
75 คุณ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
Refcode: 20170804123134GUBZM
ไม่ประสงค์แสดง
76 คุณ นฤมล ธนะ
Refcode: 20170817130317VKPWD
5,000.00
77 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170319141130UJBSE
ไม่ประสงค์แสดง
78 นส. นวพร เชวงชินวงศ์
Refcode: 20161221080220CWFZG
30,000.00
79 คุณ นวรัตน์ หลินถาวรดี
Refcode: 20161210155719FYRAF
10,000.00
80 คุณ นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์
Refcode: 20170710135225VVUFN
ไม่ประสงค์แสดง
81 คุณ นิตยา วิริยะบุศย์
Refcode: 20170420110956YNQMN
ไม่ประสงค์แสดง
82 คุณ นิติพงษ์ ฐานัตถวงศ์เจริญ
Refcode: 20170612134903HXCYR
10,000.00
83 คุณ นิรมล ต้นรุ่งโรจน์
Refcode: 20170918131657EZVCK
1,000.00
84 คุณ นิสันต์ สัตยาศัย
Refcode: 20161223112931ZRVGJ
ไม่ประสงค์แสดง
85 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20161222121524EHCMM
ไม่ประสงค์แสดง
86 คุณ นุชนาฏ พิญญพงษ์
Refcode: 20170907154717BHWTS
10,000.00
87 คุณ บริษัท สบายรีทรีท จำกัด
Refcode: 20161227120328XZWGF
ไม่ประสงค์แสดง
88 คุณ บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล
Refcode: 20161209144020TEYRA
10,000.00
89 คุณ บุญศรี เตชะแสนศิริ
Refcode: 20161213132137CHTDH
10,000.00
90 คุณ บุษบา จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20161221122435PRZFB
ไม่ประสงค์แสดง
91 คุณ ปณิตสรณ์ แดงเดช
Refcode: 20161222101614RTJYF
ไม่ประสงค์แสดง
92 คุณ ประกาศิต ยังคง
Refcode: 20161215115459KYNJP
ไม่ประสงค์แสดง
93 คุณ ประกิจ สมท่า
Refcode: 20170131071707XYVRP
ไม่ประสงค์แสดง
94 คุณ ประชุม คุ้มทวีวุฒิ
Refcode: 20161230095156HQHBS
ไม่ประสงค์แสดง
95 คุณ ประเทืองศรี ลิขิตศานต์
Refcode: 20161222095505PBAQN
ไม่ประสงค์แสดง
96 คุณ ประเทืองศรี ลิขิตศานต์
Refcode: 20170804123523APEJJ
ไม่ประสงค์แสดง
97 คุณ ประไพศรี ศานติวงษ์การ
Refcode: 20170110151102VAJWQ
ไม่ประสงค์แสดง
98 คุณ ประวรดา ชลสุข
Refcode: 20161229103655DXJGD
ไม่ประสงค์แสดง
99 คุณ ประเวศ ทองศิริ
Refcode: 20170614093527KKTAZ
5,000.00
100 คุณ ปราณี ใจอาจ
Refcode: 20161227103203SUXKW
ไม่ประสงค์แสดง
101 คุณ ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
Refcode: 20161227151156KGSRM
ไม่ประสงค์แสดง
102 คุณ ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี
Refcode: 20161227102829ZSVXE
ไม่ประสงค์แสดง
103 คุณ ผดี โรจนสกุล
Refcode: 20170619135223QWYEV
ไม่ประสงค์แสดง
104 คุณ พงศกร พิทักษ์วรรัตน์
Refcode: 20170110150846HHEND
ไม่ประสงค์แสดง
105 คุณ พจนีย์ สุริยะวงค์
Refcode: 20161219132032BWQAX
ไม่ประสงค์แสดง
106 คุณ พรกช พิทักษ์ธรรม
Refcode: 20161213203817ADNHH
5,000.00
107 คุณ พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม
Refcode: 20170118092504WAWZW
ไม่ประสงค์แสดง
108 คุณ พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม
Refcode: 20170619134528FQZAH
ไม่ประสงค์แสดง
109 คุณ พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
Refcode: 20161223113054KUVGW
ไม่ประสงค์แสดง
110 คุณ พรรณี อิทธิอำนวยพันธุ์
Refcode: 20170419104848ZFQCY
ไม่ประสงค์แสดง
111 คุณ พรวิภา บุญญบาล
Refcode: 20170327134532GJWBD
500.00
112 คุณ พรศรี อิงเจริญสุนทร
Refcode: 20170907150244TPRBP
ไม่ประสงค์แสดง
113 คุณ พัชรา คูถิรตระการ
Refcode: 20161227105001SYXDM
ไม่ประสงค์แสดง
114 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170114103013WQDZP
800.00
115 คุณ พัชรียา จั่นนาค
Refcode: 20161230085059CWFFB
ไม่ประสงค์แสดง
116 คุณ พิชญา รอดเจริญ
Refcode: 20170418104321ZESKE
ไม่ประสงค์แสดง
117 คุณ พิชัย สุภาพงษ์
Refcode: 20161221152042RYZHJ
ไม่ประสงค์แสดง
118 คุณ พินทิพย์ รุ่งอดุลพิศาล
Refcode: 20161210194236KRBVW
ไม่ประสงค์แสดง
119 คุณ พิมลพรรณ พิทยานุกุล
Refcode: 20170419104940BRUAR
ไม่ประสงค์แสดง
120 คุณ พิมลรัตน์ ธรรมรัตน์
Refcode: 20170206083058HKASS
2,000.00
121 คุณ พิสมัย กุลกาญจนาธร
Refcode: 20161227112751KSTCY
ไม่ประสงค์แสดง
122 คุณ พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Refcode: 20161224063111RQSHK
3,000.00
123 คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
Refcode: 20170712112000FQWQR
ไม่ประสงค์แสดง
124 คุณ เพ็ญพรรณ จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20161227120203HWCNH
ไม่ประสงค์แสดง
125 คุณ เพลินเนตร โลหะการ
Refcode: 20161210164111QKVWF
10,000.00
126 คุณ ไพรัชต์ เทียนศรีโสภณ
Refcode: 20170823081313FDKUB
2,000.00
127 คุณ ไพลิน จิรพัฒนกุล
Refcode: 20161215134452XJDJG
ไม่ประสงค์แสดง
128 คุณ ไพลิน ปีติสันต์
Refcode: 20170817124200RQASP
ไม่ประสงค์แสดง
129 คุณ ภททพร สุขสวัสดิ์
Refcode: 20161227112550RFNKJ
ไม่ประสงค์แสดง
130 คุณ ภัททิยา จูฑะกาญจน์
Refcode: 20170507123951YFMDU
ไม่ประสงค์แสดง
131 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170330143122UNDHZ
ไม่ประสงค์แสดง
132 คุณ ภาคภูมิ ตั้งเจริญไพศาล
Refcode: 20161215204605YAWXG
10,000.00
133 คุณ เภสัช มหิดล รุ่น 21
Refcode: 20170907145613SCVQD
ไม่ประสงค์แสดง
134 คุณ เภสัชมหิดล รุ่นที่ 4
Refcode: 20170815093925AKERC
ไม่ประสงค์แสดง
135 ศ.ภกญ.ดร. มณฑารพ ยมาภัย
Refcode: 20161214114605MGBTM
ไม่ประสงค์แสดง
136 คุณ มนัสนันท์ วัชรปราการ
Refcode: 20170309100256YPTDD
ไม่ประสงค์แสดง
137 คุณ มนัสวรรณ จิตรเกษมสุข
Refcode: 20161223155327QRFFY
2,000.00
138 คุณ มรกต แสงอร่าม
Refcode: 20170110144538PDHWQ
ไม่ประสงค์แสดง
139 คุณ มานพ เมธาสถิตย์สุข
Refcode: 20161227102529EJWMK
ไม่ประสงค์แสดง
140 คุณ มานพ เมธาสถิตย์สุข
Refcode: 20170619135702FBCTQ
ไม่ประสงค์แสดง
141 คุณ มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
Refcode: 20161227112252NDMDC
ไม่ประสงค์แสดง
142 คุณ มาลี บริบูรณ์
Refcode: 20161221130439QVKVM
10,000.00
143 คุณ มาลี บริบูรณ์
Refcode: 20170614134539RMJWQ
10,000.00
144 คุณ แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ
Refcode: 20161227112509KEUSV
ไม่ประสงค์แสดง
145 คุณ ไม่ทราบชื่อ
Refcode: 20170420111140MXJPY
ไม่ประสงค์แสดง
146 คุณ ไม่ทราบรายชื่อ
Refcode: 20170111105448VUCDJ
ไม่ประสงค์แสดง
147 คุณ ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
Refcode: 20170110151307DRJKC
ไม่ประสงค์แสดง
148 คุณ รจพร วัชโรทยางกูร
Refcode: 20170110143419RVNWY
ไม่ประสงค์แสดง
149 คุณ รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์
Refcode: 20170709191219EUYTK
ไม่ประสงค์แสดง
150 คุณ รัตนาพร นิละนนท์
Refcode: 20170812161352SPGRC
ไม่ประสงค์แสดง
151 คุณ รัตนาพร นิละนนท์
Refcode: 20170228115729XMGVY
ไม่ประสงค์แสดง
152 คุณ ร้าน ล.อิทธารุ่งเรือง
Refcode: 20170619135322EZBMW
ไม่ประสงค์แสดง
153 คุณ ร้าน ล.อิทธารุ่งเรือง โดยนายอดิเรก สุธีทัตต์
Refcode: 20161220131537VFFAZ
ไม่ประสงค์แสดง
154 คุณ ร้านนวธารา
Refcode: 20161220115953WTQET
ไม่ประสงค์แสดง
155 คุณ รุ่งนภา แสงเรืองรอง
Refcode: 20170220093452VSHAS
ไม่ประสงค์แสดง
156 คุณ รุ่งระวี ลิขิตาภรณ์
Refcode: 20170906151351VFTPJ
ไม่ประสงค์แสดง
157 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20161223191333RYMBH
ไม่ประสงค์แสดง
158 คุณ เรืองวงศ์ ตันติแพทยางกูร
Refcode: 20161216171645AJPYF
30,000.21
159 คุณ ฤดี เสาวคนธ์
Refcode: 20170220102730USHKK
ไม่ประสงค์แสดง
160 คุณ ฤทัย รุจิชินวงศ์
Refcode: 20170818111553PSJHS
ไม่ประสงค์แสดง
161 คุณ ฤทัย รุจิชินวงศ์
Refcode: 20170818112908VMEUY
ไม่ประสงค์แสดง
162 คุณ ลดาวัลย์ กนกอมรสิน
Refcode: 20170615112057BRNRZ
ไม่ประสงค์แสดง
163 คุณ ลักขณา พงษ์วิทยาธร
Refcode: 20161218231507SUNZZ
2,000.00
164 คุณ ลักษณา เจริญใจ
Refcode: 20161227112122RZGQR
ไม่ประสงค์แสดง
165 คุณ ลินดา มาศฉมาดล
Refcode: 20161229103608QGAYS
ไม่ประสงค์แสดง
166 คุณ วชิราภรณ์ ทองอ่อน
Refcode: 20170110151021UUUTF
ไม่ประสงค์แสดง
167 คุณ วรรณภา วิฐาพร
Refcode: 20161227112711ATTZF
ไม่ประสงค์แสดง
168 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20161225201102THPEF
ไม่ประสงค์แสดง
169 คุณ วรวรรณ จุนชยะ
Refcode: 20161215135829SJTUN
ไม่ประสงค์แสดง
170 คุณ วสันตา ยุคุนธรธรรม
Refcode: 20170321095838QBBQD
2,000.00
171 คุณ วันชัย สุทธะนันท์
Refcode: 20161223113145PXQAR
ไม่ประสงค์แสดง
172 คุณ วัลฎา อิ่มอมรพงศ์
Refcode: 20170824143717HBBJU
10,000.00
173 คุณ วัลยา นภาธร
Refcode: 20170804123700BBXAU
ไม่ประสงค์แสดง
174 คุณ วิชัย ทรัพย์นิธิ
Refcode: 20170309100400MRCPJ
ไม่ประสงค์แสดง
175 คุณ วิชิต ตั้งจิตติพร
Refcode: 20170612081155XHAAF
10,000.00
176 คุณ วินัย ศานติวงษ์การ
Refcode: 20170110151143UTJKA
ไม่ประสงค์แสดง
177 คุณ วิภาพร เสรีเด่นชัย
Refcode: 20161227112631RFRAK
ไม่ประสงค์แสดง
178 คุณ วิภาพร เสรีเด่นชัย
Refcode: 20170913133700FZGED
ไม่ประสงค์แสดง
179 คุณ วิมลวรรณ ศฤงคารินทร์
Refcode: 20161227111939KSZUT
ไม่ประสงค์แสดง
180 ภญ. วิมลวรรณ ธนะกุลรังสรรค์
Refcode: 20161221144210SHDNW
2,000.00
181 คุณ วิรัตน์ ทองรอด
Refcode: 20161227102406ZKBHJ
ไม่ประสงค์แสดง
182 คุณ วิโรจน์ ศักดิ์ศิริรัตน์
Refcode: 20170422220433UQSBH
800.00
183 คุณ วิลาสินี ชอบสอาด
Refcode: 20170305092521RJDAK
600.00
184 คุณ วิวัฒน์ จันทรสาธิต
Refcode: 20170706112931RGRWE
ไม่ประสงค์แสดง
185 คุณ วิสาร องค์วรรณดี
Refcode: 20161223113233XKSRM
ไม่ประสงค์แสดง
186 คุณ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
Refcode: 20161215115127AJGVT
ไม่ประสงค์แสดง
187 คุณ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
Refcode: 20170619135544SYHDU
ไม่ประสงค์แสดง
188 คุณ วีรวรรณ สงพะโยม
Refcode: 20170511094608UTWEP
ไม่ประสงค์แสดง
189 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170509103840TNFGY
ไม่ประสงค์แสดง
190 คุณ ศศิมา กุมาร
Refcode: 20161222101817EYUJY
ไม่ประสงค์แสดง
191 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170430133941NYFHN
ไม่ประสงค์แสดง
192 คุณ ศิรินทรา กอแสงเรือง
Refcode: 20170516141508SBAUQ
ไม่ประสงค์แสดง
193 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170906225652THSQB
ไม่ประสงค์แสดง
194 คุณ ศิริมา ไชยมูล
Refcode: 20170817172842GEAPM
ไม่ประสงค์แสดง
195 คุณ ศิริรัตน์ เตชะธวัช
Refcode: 20161227105246BXGJR
ไม่ประสงค์แสดง
196 คุณ ศิริหยก ทักษอุดม
Refcode: 20161227102939WAAVG
ไม่ประสงค์แสดง
197 คุณ ศิริหยก ทักษอุดม
Refcode: 20170619134804WAABC
ไม่ประสงค์แสดง
198 คุณ ศิษย์เก่า รุ่น17
Refcode: 20170614131405KSXGG
117,117.00
199 คุณ ศุภาพิชญ์ สุภาพ
Refcode: 20161230084914CZPQB
ไม่ประสงค์แสดง
200 คุณ สงัด อินทร์นิพัฒน์
Refcode: 20161215114659WPRTJ
ไม่ประสงค์แสดง
201 คุณ สมชาย พรวิจิตรพิศาล
Refcode: 20161222133850VUWAW
3,000.00
202 คุณ สมพร ฉายศิริ
Refcode: 20161221120007FRHBQ
ไม่ประสงค์แสดง
203 คุณ สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
Refcode: 20161219142047BCDCF
5,000.00
204 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20170607142635WZZHR
ไม่ประสงค์แสดง
205 คุณ สมรทิพย์ อินทร์นิพัฒน์
Refcode: 20170615112749DQJSC
ไม่ประสงค์แสดง
206 คุณ สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์
Refcode: 20161227112421MSWEB
ไม่ประสงค์แสดง
207 คุณ สมิง เก่าเจริญ
Refcode: 20170110142108QDYKP
ไม่ประสงค์แสดง
208 คุณ สรวงธิดา ลิปิมงคล
Refcode: 20161221120102VMEAB
ไม่ประสงค์แสดง
209 คุณ สรวงอนงค์ ลิปิมงคล
Refcode: 20161221120154GBHCZ
ไม่ประสงค์แสดง
210 คุณ สรัลสม เฟื่องอารมย์
Refcode: 20170705102313BAWRX
ไม่ประสงค์แสดง
211 คุณ สวัสดิ์ บุตรยศ
Refcode: 20161219094327EZVQD
10,000.00
212 คุณ สาธิต ดิษฐจร
Refcode: 20161223011717EQCWC
2,000.00
213 คุณ สาลินี กุมาร
Refcode: 20161222101718KBEGB
ไม่ประสงค์แสดง
214 คุณ สำลี แต้ซุ่นไล่
Refcode: 20170122072939XKAVF
300.00
215 คุณ สิญาธร บุญยธโรกุล
Refcode: 20170106132422WQDFS
1,000.00
216 คุณ สิรชา เกษมสุวรรณ
Refcode: 20170107002254NDBRU
ไม่ประสงค์แสดง
217 คุณ สิริพงศ์ พนาปวุฒิกุล
Refcode: 20170907145950JYNWB
ไม่ประสงค์แสดง
218 คุณ สิริมาดา พนาปวุฒิกุล
Refcode: 20170907150044WKYTQ
ไม่ประสงค์แสดง
219 คุณ สิริรัตน์ เลิศมีมงคลชัย
Refcode: 20161215140649QSCVB
ไม่ประสงค์แสดง
220 คุณ สิริลักษณ์ พาประจง
Refcode: 20170330231858XEMVP
1,000.00
221 คุณ สุกัญญา วงษ์แสงอรุณศรี
Refcode: 20161221121915QFDNE
ไม่ประสงค์แสดง
222 คุณ สุชาติ สายสิริเวชกุล
Refcode: 20170502155039UUEZS
800.00
223 คุณ สุดาทิพ เกียรติศรีชาติ
Refcode: 20161223112440RDBWU
ไม่ประสงค์แสดง
224 คุณ สุทธินี. พันธ์วัฒนกนก
Refcode: 20161220180939MQPSW
5,000.00
225 คุณ สุนันทา ทวีผล
Refcode: 20170615113311BBJAP
ไม่ประสงค์แสดง
226 คุณ สุพจน์ สุดกรยุทธ์
Refcode: 20161222101426GEUMV
ไม่ประสงค์แสดง
227 คุณ สุพิชชา ชีวพฤกษ์
Refcode: 20161225111042URYJA
ไม่ประสงค์แสดง
228 คุณ สุภัสร์ สุบงกช
Refcode: 20161227151317PDZHT
ไม่ประสงค์แสดง
229 คุณ สุภารัตน์ อุดมเกียรติกูล
Refcode: 20170110150750ZNCPT
ไม่ประสงค์แสดง
230 คุณ สุมาลี เจริญศักดิ์วัฒนา
Refcode: 20161221151957DQNRB
ไม่ประสงค์แสดง
231 คุณ สุมาลี ทรัพย์นิธิ
Refcode: 20170615151427HYZCU
ไม่ประสงค์แสดง
232 คุณ สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
Refcode: 20161212185132XPZZM
30,000.00
233 คุณ สุรินทร์ อยู่ยง
Refcode: 20161228150729DTHXN
ไม่ประสงค์แสดง
234 คุณ สุรี เฮงจิตตระกูล
Refcode: 20161222095545UJRNZ
ไม่ประสงค์แสดง
235 คุณ สุรีย์ คุณกิจกำจร
Refcode: 20170825212143MUPAS
5,000.00
236 คุณ สุโรจน์ ขอประเสริฐ
Refcode: 20170804124306PDFVH
ไม่ประสงค์แสดง
237 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20161221155627WBKCN
ไม่ประสงค์แสดง
238 คุณ สุวรรณ ศรีวิริยกุล
Refcode: 20161219130540KAYDK
ไม่ประสงค์แสดง
239 คุณ สุวรรณา สุดกรยุทธ์
Refcode: 20161222101241DNYXP
ไม่ประสงค์แสดง
240 คุณ สุวรรณา สุดกรยุทธ์
Refcode: 20170815105612PFUPS
10,000.00
241 คุณ สุวรรณี ฟูรังษีโรจน์
Refcode: 20161222095627TPDHQ
ไม่ประสงค์แสดง
242 คุณ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
Refcode: 20161216114740XEMGQ
ไม่ประสงค์แสดง
243 คุณ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
Refcode: 20170705101921GNPDT
ไม่ประสงค์แสดง
244 คุณ สุวันดี เงาอร่าม
Refcode: 20161210214050XCYRH
2,000.00
245 คุณ สุวิภา สิทธิสมบูรณ์
Refcode: 20170706111946QQDQC
ไม่ประสงค์แสดง
246 คุณ สุษิรา สุดกรยุทธ์
Refcode: 20161222101348NSUNX
ไม่ประสงค์แสดง
247 คุณ แสงเดือน จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20170830115448QTZCJ
ไม่ประสงค์แสดง
248 คุณ แสงเดือน จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20170419105035RNUXS
ไม่ประสงค์แสดง
249 คุณ แสงเดือน จินดาวิจักษณ์
Refcode: 20170220094042KQHDN
ไม่ประสงค์แสดง
250 คุณ แสวง วัชระธนกิจ
Refcode: 20161221092107PVQWH
ไม่ประสงค์แสดง
251 คุณ โสมณี อุดมเกียรติกูล
Refcode: 20170110150945CKAHR
ไม่ประสงค์แสดง
252 คุณ อนงค์นุช เนตยกุล
Refcode: 20170804123937ACXXK
ไม่ประสงค์แสดง
253 ไม่ประสงค์ออกนาม
Refcode: 20161225220833SQGXJ
ไม่ประสงค์แสดง
254 คุณ อรนันท์ เกิดพินธ์
Refcode: 20170907150352ZSREF
ไม่ประสงค์แสดง
255 คุณ อรนุช รัตนศึกษา
Refcode: 20161225202732DHNDR
1,000.00
256 คุณ อรพรรณ ดิลกธราดล
Refcode: 20161225071132HCQWE
30,000.00
257 คุณ อรวรรณ เรืองสมบูรณ์
Refcode: 20170118090557GJADK
ไม่ประสงค์แสดง
258 คุณ อรอุมา บูรณะชัยทวี
Refcode: 20161224155427PSMAA
3,000.00
259 คุณ อริษา ปัญญากิตติวัฒน์
Refcode: 20170622095821QFXRV
ไม่ประสงค์แสดง
260 คุณ อรุณี สาระยา
Refcode: 20170118092552WBKRM
ไม่ประสงค์แสดง
261 คุณ อัจจนา ฝันเชียร
Refcode: 20161221121731TCACN
ไม่ประสงค์แสดง
262 คุณ อัจฉรา เตชะศิริวัฒนโกศล
Refcode: 20170411091504ATGUD
1,000.00
263 คุณ อัจฉริยา ตั้งวันเจริญชัย
Refcode: 20161223113356ECUPK
ไม่ประสงค์แสดง
264 คุณ อัจฉรีย์ วัชระ
Refcode: 20170131110002QTJKU
40,000.00
265 คุณ อัญชลี ทวิช้ย
Refcode: 20161215161423TKHEG
10,000.00
266 คุณ อัญชลี เหรัญญิกานนท์
Refcode: 20170908160711BNJHW
ไม่ประสงค์แสดง
267 คุณ อาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
Refcode: 20161215114942KRWVR
ไม่ประสงค์แสดง
268 คุณ อาทิมา โสรัตน์
Refcode: 20161222101919FEYUC
ไม่ประสงค์แสดง
269 คุณ อานนท์ จรุงเรืองทรัพย์
Refcode: 20170907131244BEAEK
5,000.00
270 คุณ อำไพ ผลประเสริฐ
Refcode: 20161227120024AJNVR
ไม่ประสงค์แสดง
271 คุณ อำไพ ผลประเสริฐ
Refcode: 20170619135442EMVAU
ไม่ประสงค์แสดง
272 คุณ อุดมพร นางสุบิน
Refcode: 20170110144813FCUPY
ไม่ประสงค์แสดง
273 คุณ อุไรวรรณ โรจน์กังวาล
Refcode: 20161223113435UKHVW
ไม่ประสงค์แสดง
274 คุณ เอกพจน์ แจ่มกระจ่าง
Refcode: 20170422181502VJDAS
ไม่ประสงค์แสดง
275 คุณ เอกสิทธิ์ ศรีประสิทธิ์
Refcode: 20161220210336SCKGB
5,000.00
รายชื่อผู้บริจาคประเภทบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ/นิติบุคคล
  ชื่อบริษัท/ร้าน ยอดบริจาค(บาท)
1 บริษัท พี.ซี.กรุ๊ป 1994 จำกัด
Refcode: 20161215141144XPJYR
ไม่ประสงค์แสดง
2 บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
Refcode: 20170220092335TZCPZ
ไม่ประสงค์แสดง
3 ร้านนวธารา
Refcode: 20170619135120NBVRG
ไม่ประสงค์แสดงFaculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2016