หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศ
CPE ปี 2560-2561 สามารถเก็บคะแนนได้แล้ว!!
บทความที่ 1 เรื่อง บทบาทเภสัชกรกับการดูแลผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัด
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 14 พฤษภาคม 2561

บทความที่ 2 เรื่อง ยารักษาโรคกระดูกพรุนกลุ่ม Bisphosphonates
จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 6 กันยายน 2561

บทความที่ 3 เรื่อง วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 13 กันยายน 2561

บทความที่ 4 เรื่อง การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน
จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 18 ตุลาคม 2561


>> สมัครเลย CPE 2560 (500 บาท)

  website monitoring service