ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
α-glucosidase and pancreatic lipase inhibitory activities and glucose uptake stimulatory effect of phenolic compounds from dendrobium formosum.
Inthongkaew P, Chatsumpun N, Supasuteekul C, Kitisripanya T, Putalun W, Likhitwitayawuid K, Sritularak B. Brazilian Journal of Pharmacognosy 2017; 27(4): 480-487.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
2
β-Adrenergic receptor and insulin resistance in the heart.
Mangmool S, Denkaew T, Parichatikanond W, Kurose H*. Biomolecules and Therapeutics 2017; 25(1): 44-56
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
3
β-Cyclodextrin-based ternary complexes of haloperidol and organic acids: the effect of organic acids on the drug solubility enhancement.
Rakkaew P, Suksiriworapong J, Chantasart D*. Pharmaceutical Development and Technology 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
4
A case report of intravenous posaconazole in hepatic and renal impairment patient with invasive Aspergillus terreus infection: Safety and role of therapeutic drug monitoring.
Dilokpattanamongkol P, Panusitthikorn P, Boonprasert R, Chayakulkeeree M, Rotjanapan P*. BMC Pharmacology and Toxicology 2017; 18(1)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.288 Indexed in=Scopus
5
A comprehensive review of Non-Steroidal anti-inflammatory drug use in The Elderly.
Wongrakpanich S*, Wongrakpanich A, Melhad K, Rangaswami J. Aging and Disease 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.648
6
Anticancer activity of a novel small molecule tubulin inhibitor STK899704.
Sakchaisri K, Kim S-O, Hwang J, Soung NK, Lee KH, Choi TW, Lee Y, Park C-M, Thimmegowda NR, Lee PY, Shwetha B, Srinivasrao G, Pham TTH, Jang J-H, Yum H-W, Surh Y-J, Lee KS, Park H, Kim SJ, Kwon YT, Ahn JS, Kim BY. PLoS ONE 2017; 12:3
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, งานบริหารทั่วไป. IF=2.806 Indexed in=Scopus
7
Applying the Lists of Risk Drugs for Thai Elderly (LRDTE) as a mechanism to account for patient age and medicine severity in assessing potentially inappropriate medication use.
Prasert V*, Akazawa M, Shono A, Chanjaruporn F, Ploylearmsang C, Muangyim K, Wattanapongsatit T, Sutin U. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
8
Association between urinary phthalates and metabolic abnormalities in obese Thai children and adolescents.
Saengkaew T, Jantarat C, Nosoongnoen W, Supornsilchai V* Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30(9):931-938
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
9
Bacterial communities on facial skin of teenage and elderly Thai females.
Somboonna N*, Wilantho A, Srisuttiyakorn C, Assawamakin A, Tongsima S. Archives of Microbiology 2017; 199(7): 1035-1042
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
10
Biological activity evaluation and molecular docking study of chromone derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitors.
Maicheen C, Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2017; 26(3): 662-671
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
11
Brompheniramine as a novel probe for indirect UV detection and its application for the capillary electrophoresis of adamantane drugs.
Prapatpong P, Prutthiwanasan B, Nuchtavorn N, Buranaphalin S, Suntornsuk L*. Journal of Separation Science 2017; 40(5): 1184-1192
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
12
Camellia sinensis L. Extract and its potential beneficial effects in antioxidant, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, and anti-tyrosinase activities.
Thitimuta S, Pithayanukul P*, Nithitanakool S, Bavovada R, Leanpolchareanchai J, Saparpakorn P. Molecules 2017; 22(3): 401
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
13
Cationic CaMKII inhibiting nanoparticles prevent allergic asthma.
Morris AS, Sebag SC, Paschke JD, Wongrakpanich A, Ebeid K, Anderson ME, Grumbach IM, Salem AK*. Molecular Pharmaceutics 2017; 14(6): 2166-2175.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.44 Indexed in=Scopus
14
Characteristics of electromechanical window in anesthetized rabbit models of short QT and long QT syndromes.
Limprasutr V, Saengklub N, Meedech P, Kijtawornrat A*, Hamlin RL. Journal of Toxicological Sciences 2017; 42(5): 579-587.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=ISI
15
Characterization and secretive expression in Bacillus subtilis of endoglucanase from Bacillus safensis isolated from freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka K, Sakka M, Wiwat C. Walailak Journal of Science and Technology 2017; 14(3): 199-213
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
16
Characterization of endoglucanase from Paenibacillus sp. M33, a novel isolate from a freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka M, Sakka K, Wiwat C*. Journal of Basic Microbiology 2017; 57(2): 121-131
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
17
Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis.
Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N*. The Lancet 2017; 390(10096): 747-759.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
18
Comparison of adverse events following injection of original or generic docetaxel for the treatment of breast cancer.
Tagawa N*, Sugiyama E, Tajima M, Sasaki Y, Nakamura S, Okuyama H, Shimizu H, Sato VH, Sasaki T, Sato H. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 2017; 80(4): 841-849
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.737 Indexed in=Scopus
19
Composition-dependent structural changes and antitumor activity of ASC-DP/DSPE-PEG nanoparticles.
Higashi K, Mibu F, Saito K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 99: 24-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.756 Indexed in=Scopus
20
Cost of Acute Care For Ischemic Stroke in Thailand.
Sribundit N*, Riewpaiboon A, Chaikledkaew U, Stewart JF, Tantirittisak T, Hanchaipiboolkul S. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2017; 48(3): 628-640.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
21
Design and synthesis of caffeic amides by structure-based approaches.
Mudjupa C, Theeramunkong S, Vajragupta O*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(2): 617-629.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.437 Indexed in=Scopus
22
Development and validation of stability indicating HPLC method for determination of adrenaline tartrate.
Kongkiatpaiboon S, Duangdee N, Chewchinda S, Poachanukoon O, Amnuaypattanapon K*. Journal of King Saud University - Science 2017; (Aticle in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. Indexed in=Scoups
23
Development of a DNA test for four Paphiopedilum species - A preliminary study.
Tangsomsuk O, Jenjittikul T, Bunyapraphatsara N, Panvisavas N. Acta Horticulturae 2017; 1167: 281-288
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
24
Dissolution and dissolution/permeation experiments for predicting systemic exposure following oral administration of the BCS class II drug clarithromycin.
Kristin F, René H, Boontida M, Buraphacheep JV, Maximilian A, Johanna M, Peter L*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 101: 211-219
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.756 Indexed in=Scopus
25
Diversity of endophytic actinomycetes isolated from roots and root nodules of Pueraria candollei Grah. Ex Benth. And the analyses of their secondary metabolites.
Boonsnongcheep P, Nakashima T, Takahashi Y, Prathanturarug S*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(1): 1-14
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
26
Economic burden of influenza at a tertiary hospital in Vietnam.
Vo TQ, Chaikledkaew U, Hoang MV, Riewpaiboon A.* Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2017; 7(3): 144-150
ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
27
Effect of binary solid lipid matrix of wax and triglyceride on lipid crystallinity, drug-lipid interaction and drug release of ibuprofen-loaded solid lipid nanoparticles (SLN) for dermal delivery.
Chantaburanan T, Teeranachaideekul V, Chantasart D, Jintapattanakit A, Junyaprasert VB*. Journal of Colloid and Interface Science 2017; 504: 247-256
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
28
Effect of Curcuma comosa extracts on the functions of peptide transporter and P-glycoprotein in intestinal epithelial cells.
Kawami M*, Yamada Y, Toshimori F, Issarachot O, Junyaprasert VB, Yumoto R, Takano M. Pharmazie 2017; 72: 123-127
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.264
29
Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis.
Poolsup N, Suksomboon N*, Paw NJ. PLoS One. 2017; 12(9): e0184577.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
30
Effect of vitamin K supplementation on insulin sensitivity: a meta-analysis.
Suksomboon N, Poolsup, Ko Ko HD. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2017; 10: 169-177.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
31
Effects of Plantago major extracts and its chemical compounds on proliferation of cancer cells and cytokines production of lipopolysaccharide-activated THP-1 macrophages.
Kartini*, Piyaviriyakul S, Thongpraditchote S, Siripong P, Vallisuta O. Pharmacognosy Magazine 2017; 13(51): 393-399
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
32
Effects of Wannachawee Recipe with Antipsoriatic Activity on Suppressing Inflammatory Cytokine Production in HaCaT Human Keratinocytes.
Takuathung MN, Wongnoppavich A, Pitchakarn P, Panthong A, Khonsung P, Chiranthanut N, Soonthornchareonnon N, Sireeratawong S*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
33
Efficacy and safety of “Yahom” as a traditional Thai herbal therapy: A systematic review.
Chootip K, Chaiyakunapruk N, Soonthornchareonnon N, Scholfield CN, Fuangchan A*. Journal of Ethnopharmacology 2017; 196: 110-123.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
34
Enhanced transmucosal delivery of itraconazole by thiolated D-ɑ-tocopheryl poly(ethylene glycol) 1000 succinate micelles for the treatment of Candida albicans.
Suksiriworapong J, Mingkwan T, Chantasart D*. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2017; 120: 107-115
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
35
Enhancement of β-Globin Gene Expression in Thalassemic IVS2-654 Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Erythroid Cells by Modified U7 snRNA.
Phanthong P, Borwornpinyo S, Kitiyanant N, Jearawiriyapaisarn N, Nuntakarn L, Saetan J, Nualkaew T, Sa-Ngiamsuntorn K, Anurathapan U, Dinnyes A, Kitiyanant Y, Hongeng S. Stem Cells Translational Medicine 2017; 6(4): 1059-1069
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=4.247 Indexed in=Scoups, pubmed
36
Erratum to: Semisynthesis and biological evaluation of prenylated resveratrol derivatives as multi-targeted agents for Alzheimer’s disease.
Puksasook T, Kimura S, Tadtong S, Jiaranaikulwanitch J, Pratuangdejkul J, Kitphati W, Suwanborirux K, Saito N, Nukoolkarn V*. Journal of Natural Medicines 2017; 71(4): 683-684
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
37
Evaluating the antifibrotic potency of galunisertib in a human ex vivo model of liver fibrosis.
Luangmonkong T, Suriguga S, Bigaeva E, Boersema M, Oosterhuis D, de Jong KP, Schuppan D, Mutsaers HAM, Olinga P*. British Journal of Pharmacology 2017; 174(18): 3107-3117
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
38
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.
Tharmaphornpilas P*, Jiamsiri S, Boonchaiya S, Rochanathimoke O, Thinyounyong W, Tuntiwitayapun S, Guntapong R, Riewpaiboon A, Rasdjarmrearnsook A-O, Glass RI. Vaccine 2017; 35(5): 796-801
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
39
Fabrication and evaluation of Eudragit® polymeric films for transdermal delivery of piroxicam.
Chantasart D*, Tocanitchart P, Wongrakpanich A, Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB. Pharmaceutical Development and Technology 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.86 Indexed in=Scopus
40
Fast and simple method for semiquantitative determination of calcium propionate in bread samples.
Phechkrajang CM*, Yooyonga S. Journal of Food and Drug Analysis 2017; 25(2): 254-259
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.98
41
Forced Degradation Studies of Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Using a Validated Stability-Indicating HPLC-UV Method.
Phechkrajang CM*, Quynh PTN, Suntornsuk L. Pharmaceutical Chemistry Journal 2017; 51(5): 416-424.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
42
Formulation development and characterization of topical itraconazole microemulsion-organogels.
Boonme P*, Wuttikul K, Fookloy K, Promjan S, Teeranachaideekul V. Latin American Journal of Pharmacy 2017; 36(5): 896-901.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.298 Indexed in=Scopus
43
Genotypic detection of the blaCTX-M-1 gene among extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae.
Thuengern A, Nathisuwan S, Chomnawang MT, Wiwat C, Thirapanmethee K*. Journal of Global Antimicrobial Resistance 2017; 9: 87-93.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
44
Health related quality of life impact from rotavirus diarrhea on children and their family caregivers in Thailand.
Rochanathimoke O, Riewpaiboon A, Postma MJ, Thinyounyong W, Thavorncharoensap M*. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
45
High power deep UV-LEDs for analytical optical instrumentation.
Li Y, Dvořák M, Nesterenko PN, Nuchtavorn N, Macka M. Sensors and Actuators, B: Chemical 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
46
High-Throughtput Screening the Interaction of Xanthones from Mangosteen Pericarps with P-Glycoprotein Transporter.
Dechwongya P, Kulsirirat T, Dheeraprempree B, Boonnak N, Sathirakul K. Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2017; 32(1): S100-S100.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
47
Hypoglycaemic activity of Mathurameha, a Thai traditional herbal formula aqueous extract, and its effect on biochemical profiles of streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats.
Chayarop K, Peungvicha P*, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y, Chuakul W, Rojsanga P. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; 17(1)
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
48
Identification of cardiotoxic ornamental plant species commonly found in Thailand by DNA analysis.
Chalermrungroj S, Bunyapraphatsara N, Panvisavas N. Acta Horticulturae 2017; 1167: 289-298
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
49
Impact of pharmaceutical care on pain and agitation in a medical intensive care unit in Thailand.
Dilokpattanamongkol P, Tangsujaritvijit V, Suansanae T, Suthisisang C*. International Journal of Clinical Pharmacy 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
50
Impact of providing psychiatry specialty pharmacist intervention on reducing drug-related problems among children with autism spectrum disorder related to disruptive behavioural symptoms: A prospective randomized open-label study.
Wongpakaran R, Suansanae T*, Tan-khum T, Kraivichian C, Ongarjsakulman R, Suthisisang C. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2017; 42(3): 329-336.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.679 Indexed in=Scopus
51
In Vivo and In Vitro Evidence for the Antihyperuricemic, Anti-inflammatory and Antioxidant Effects of a Traditional Ayurvedic Medicine, Triphala.
Sato VH, Sungthong B, Nuamnaichati N, Rinthong PO, Mangmool S, Sato H*. Natural Product Communications 2017; 12(10): 1635-1638.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=ISI
52
Influence of state and crystallinity of lipid matrix on physicochemical properties and permeation of capsaicin-loaded lipid nanoparticles for topical delivery.
Teeranachaideekul V, Chantaburanan T, Junyaprasert VB*. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2017; 39: 300-307.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.194 Indexed in=Scopus
53
Inhibition of oxidative stress through the induction of antioxidant enzymes of pigmented rice bran in HEK-293 cells.
Khammanit R, Lomarat P, Anantachoke N, Sato VH, Ungsurungsie M, Mangmool S*. Natural Product Communications 2017; 12(7): 1107-1110
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.773
54
Insecticidal activity of Stemona collinsiae root extract against Parasarcophaga ruficornis (Diptera: Sarcophagidae).
Sakulpanich A, Attrapadung S*, Gritsanapan W. Acta Tropica 2017; 173: 62-68.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
55
Investigation of antimicrobial activity of 13 Thai medicinal plants against bacteria and fungi.
Siriwatanamethanon N*, Dodgson W, Dodgson JLA. Journal of Pure and Applied Microbiology 2017; 11(3): 1351-1356.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
56
Investigation of cationized triblock and diblock poly(ε-caprolactone)-co-poly(ethylene glycol) copolymers for oral delivery of enoxaparin: In vitro approach.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Mao S, Sapin-Minet A, Maincent P, Junyaprasert VB*. Acta Biomaterialia 2017; 61: 180-192
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
57
Isolation of a new compound, 2-butanone 4-glucopyranoside 6′-O-gallate and other 8 compounds from the anti-inflammatory leave extracts of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Umehara K, Noguchi H. Natural Product Research 2017; 31(12): 1370-1378
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.057 Indexed in=Scopus
58
Long-term effect of sildenafil on echocardiographic parameters in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration.
Kijtawornrat A*, Komolvanich S, Saengklub N, Pirintr P, Boonpala P, Buranakarl C. Journal of Veterinary Medical Science 2017; 79(4): 788-794.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
59
Neuritogenic activity of bi-functional bis-tryptoline triazole.
Jiaranaikulwanitch J*, Tadtong S, Govitrapong P, Fokin VV, Vajragupta O. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2017; 25(3): 1195-1201
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.93 Indexed in=Scopus
60
Novel mutations of the SRD5A2 and AR genes in Thai patients with 46, XY disorders of sex development.
Ittiwut C, Pratuangdejkul J, Supornsilchai V, Muensri S, Hiranras Y, Sahakitrungruang T, Watcharasindhu S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V*. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30(1): 19-26
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.233 Indexed in=Scopus
61
Pharmacogenomics and Efficacy of Risperidone Long-Term Treatment in Thai Autistic Children and Adolescents.
Nuntamool N, Ngamsamut N, Vanwong N, Puangpetch A, Chamnanphon M, Hongkaew Y, Limsila P, Suthisisang C, Wilffert B, Sukasem C*. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 2017; 121(4): 316-324
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
62
Pharmacokinetic study of intravenous posaconaozle in a critically ill patient with multiple organ failure: A case report.
Taesotikul S, Dilokpattanamongkol P, Nosoongnoen W, Panusitthikorn P, Rotjanapan P*. Australasian Medical Journal 2017; 10(8): 734-742
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
63
Pogostemon nudus sp nov (Lamiaceae) from Thailand.
Bongcheewin B*, Pramali K, Traiperm P, Chantaranothai P, Paton A. Nordic Journal of Botany 2017; 35(3): 289-299
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=ISI
64
Radiosynthesis of (S)-[18F]T1: The first PET radioligand for molecular imaging of α3β4 nicotinic acetylcholine receptors.
Sarasamkan J, Fischer S, Deuther-Conrad W, Ludwig F-A, Scheunemann M, Arunrungvichian K, Vajragupta O, Brust P*. Applied Radiation and Isotopes 2017; 124: 106-113.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.128 Indexed in=Scopus
65
Self-aggregation of cationically modified poly(ε-caprolactone)2-co-poly(ethylene glycol) copolymers: Effect of cationic grafting ligand and poly(ε-caprolactone) chain length.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Sripha K, Mao S, Sapin-Minet A, Maincent P, Junyaprasert VB*. Materials Science and Engineering C 2017; 72: 444-455
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
66
Self-assembled nanomicelles of damnacanthal-loaded amphiphilic modified chitosan: Preparation, characterization and cytotoxicity study.
Sukamporn P, Baek SJ, Gritsanapan W, Chirachanchai S, Nualsanit T, Rojanapanthu P*. Materials Science and Engineering C 2017; 77: 1068-1077.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
67
Semisynthesis and biological evaluation of prenylated resveratrol derivatives as multi-targeted agents for Alzheimer’s disease.
Puksasook T, Kimura S, Tadtong S, Jiaranaikulwanitch J, Pratuangdejkul J, Kitphati W, Suwanborirux K, Saito N., Nukoolkarn V*. Journal of Natural Medicines 2017; 71(4): 665-682.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
68
Sildenafil improves heart rate variability in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration.
Pirintr P, Saengklub N, Limprasutr V, Sawangkoon S, Kijtawornrat A*. Journal of Veterinary Medical Science 2017; 79(9): 1480-1488
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
69
Simultaneous HPTLC determination of rhein and aloe-emodin in senna alata leaves from Thailand and their commercial products.
Chewchinda S, Sithisarn P*. Natural Product Communications 2017; 12(3): 399-401
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.773 Indexed in=Scopus, ISI
70
Social and economic burden of patients with influenza-like illness and clinically diagnosed flu treated at various health facilities in Vietnam.
Quang Vo T, Chaikledkaew U, van Hoang M, Riewpaiboon A*. ClinicoEconomics and Outcomes Research 2017; 9: 423-432
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. Indexed in=Scopus
71
Solid-Phase Mediated Methodology to Incorporate Drug into Intermolecular Spaces of Cyclodextrin Columns in Polyethylene Glycol/Cyclodextrin-Polypseudorotaxanes by Cogrinding and Subsequent Heating.
Ogawa M, Higashi K, Namiki S, Liu N, Ueda K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Crystal Growth and Design 2017; 17(3): 1055-1068
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=4.055 Indexed in=Scopus
72
Stabilizing ability of surfactant on physicochemical properties of drug nanoparticles generated from solid dispersions.
Thongnopkoon T, Puttipipatkhachorn S*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; 43(7): 1082-1092
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
73
Stimulation of adenosine A2B receptor inhibits endothelin-1-induced cardiac Fibroblast proliferation and α-smooth muscle actin synthesis through the cAMP/Epac/PI3K/Akt-signaling pathway.
Phosri S, Arieyawong A, Bunrukchai K, Parichatikanond W, Nishimura A, Nishida M, Mangmool S*. Frontiers in Pharmacology 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=4.4 Indexed in=Scopus
74
Surface-modified particles loaded with CaMKII inhibitor protect cardiac cells against mitochondrial injury.
Wongrakpanich A, Morris AS, Geary SM, Joiner M-LA*, Salem AK. International Journal of Pharmaceutics 2017; 520(1ก.พ.): 275-283
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
75
The CodY-dependent clhAB2 operon is involved in cell shape, chaining and autolysis in Bacillus cereus ATCC 14579.
Huillet, E*, Bridoux L, Wanapaisan P, Rejasse A, Peng Q, Panbangred W, Lereclus D. Plos One 2017; 12: 10.
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=ISI
76
The health-economic studies of HPV vaccination in Southeast Asian countries: a systematic review.
Setiawan D*, Oktora MP, Hutubessy R, Riewpaiboon A, Postma MJ. Expert Review of Vaccines 2017; 16(9): 933-943.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
77
TRPC3 channels in cardiac fibrosis.
Numaga-Tomita T, Oda Sayaka, Shimauchi T, Nishimura A, Mangmool S, Nishida M*. Frontiers in Cardiovascular Medicine. 2017; 4: 56.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Antiproliferative effects of three roots Thai herbal recipe on human cancer cell lines.
Lueangamornnara U, U-pratya Y, Jiratchariyakul W, Kulprom A, O-charoenrat P, Kummalue T*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 22-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Cost of pneumonia in children: A systematic review.
Sirisuksan V, Trung QV, Riewpaiboon A*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 40-49
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Cytotoxic effect of compounds isolated from Goniothalamus marcanii Craib stem barks.
Thienthiti K, Tuchinda P, Wongnoppavich A, Anantachoke N, Soonthornchareonnon N*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44 (2), 86-95
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=.
4
Detection of adverse drug reaction (ADR)-related hospital admissions: A pilot study using administrative database for ADR monitoring in Thailand.
Siltharm C, Pattanaprateep O, Pongcharoensuk P, Jeanpeerapong N, Thavorncharoensap M. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
5
Detection of microbes, aflatoxin and toxic heavy metals in Chinese medicinal herbs commonly consumed in Thailand.
Rangsipanuratn W, Kammarnjassadakul P, Janwithayanuchit I, Paungmoung P, Ngamurulert S, Sriprapun M, Yangen S, Soottitantawat V, Sandee A*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
6
Health seeking behavior and its determinants in Jaffna Sri Lanka.
Kalki P, Thavorncharoensap M, Riewpaiboon A*. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; (Article in press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
7
Homology modeling and substrate binding studies of human P-glycoprotein.
Pimthon J*, Dechaanontasup R, Ratanapiphop C, Phromprasert C. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; 44 (2), 96-107
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
8
Optimization of antioxidant extraction from Persicaria barbata leaves using response surface methodology (RSM).
Jaroennoni P, Sithisarn P, Rojsanga P. Pharmaceutical Sciences Asia 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชเคมี.
9
Review of new ultra-long-acting basal insulin: Insulin degludec.
Naw JP, Suksomboon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 1-21
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
10
ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อระบบซ่อมบำรุงบนเว็บไซต์.
นันทวรรณ จินากุล*, ชาญเดช แสงงาม, สิริมา วูดเด่น, โสรัจ ทัศนเจริญ. วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2017; 8(1): 26-42.
ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, งานคลังและพัสดุ.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service